Richard Klein Tank van de PvdA heeft grote twijfels over de plannen van RMS. Foto: Kyra Broshuis
Richard Klein Tank van de PvdA heeft grote twijfels over de plannen van RMS. Foto: Kyra Broshuis

Motie over mestvergister haalt het niet

PvdA en D66 willen dat gemeente zich verzet

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De fracties van de PvdA en D66 vragen tijdens de raadvergadering via een motie aan de gemeente om zich te verzetten tegen de vergunning van de mestvergister. "Iedere rechtspersoon, dus ook de gemeente Oost Gelre, kan een zienswijze indienen", zegt Richard Klein Tank van de PvdA. "De raad heeft op 24 februari 2015 een motie aangenomen waarin de verontrusting over de schaalgrootte van het plan, het gebrek aan ervaring bij RMS, en de ongerustheid bij de bevolking wordt uitgesproken. De situatie is nu, drie jaar later, ongewijzigd", zo zegt hij mede namens D66.

Vragen over de financiën
'Tijdens de informatieavond op 26 maart jl. hebben de woordvoerders van de Omgevingsdienst onderkend dat er sprake is van een experimentele opzet van de bedrijfsvoering van de vergister. Ervaringen met vergelijkbare bedrijven ontbreken en toetsing daarop kan alleen op aannames gebaseerd worden. Het bedrijf RMS blijkt alleen op papier te bestaan en wel uit enkele lege BV's. De financiering van de vergister is ongewis en het feit dat RMS middels enkele inschrijvingsronden kapitaal heeft geprobeerd te verwerven, roept de nodige vragen op over de continuïteit, solvabiliteit (een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen, red.) en integriteit van de onderneming', zo vermeldt de motie. Ook staat erin dat het college van B&W weliswaar geen bevoegd gezag is op grond van de Omgevingswet, maar wel een taak heeft te waarborgen dat de RMS-inrichting aan de vereisten uit het bestemmingsplan Laarberg voldoet. 'Het is in dit verband de vraag of de geplande bebouwingsdichtheid op het perceel wel aan de maximum eis zal voldoen en of wel aan de voorwaarde zal worden voldaan dat er per saldo sprake dient te zijn van (netto) productie van groene energie in de vorm van biogas'.

Wachten op rapport Tauw
De motie wordt uiteindelijk alleen gesteund door OOG en wordt daarmee afgewezen. Wethouder René Hoijtink zegt het volgende: "Wij zijn niet het bevoegde gezag en wachten daarnaast nog op het de uitslag van het bureau Tauw. (Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. red.) De financiën van RMS doen er verder niet toe. Wij hebben geen reden om twijfelen en wijzen de motie dus af. Aan Tauw is de opdracht meegegeven dat we eventueel voor 22 mei een zienswijze willen indienen." Klein Tank is blij dat het college in elk geval serieus overweegt een zienswijze in te dienen. "Maar we zitten nog steeds met heel veel onduidelijkheid; een brede steun in de raad zou uiteraard zeer gewenst zijn geweest."

Meer berichten