Werk aan het spoor. Foto: Burry van den Brink
Werk aan het spoor. Foto: Burry van den Brink

Statencommissies bespreken Voorjaarsnota en dubbelspoor op traject Arnhem-Winterwijk

REGIO - Ligt de provincie Gelderland op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord? Hoe zit het met het geld voor de doelen van dit jaar? Blijft er voldoende budget over voor toekomstige plannen? Het gaat goed met de Gelderse economie en de baten (inkomsten) van de provincie. Is het daarom nodig om het percentage opcenten (motorrijtuigenbelasting) aan te passen? Of juist niet? Over deze en nog veel meer onderwerpen gaan de Gelderse Statencommissies met elkaar en met Gedeputeerde Staten in gesprek tijdens de bespreking van de Voorjaarnota 2018.

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel geschreven voor de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is onderdeel van de begrotingscyclus. Het is het laatste moment waarop de Gelderse Staten de financiën en doelen voor dit jaar kunnen aanpassen.

Snelfietsroutes en Midterm review
In het voorstel geven Gedeputeerde Staten aan op koers te liggen met de uitvoering van de doelen van het coalitieakkoord. En dat er nog geld is voor veranderingen en voorkeuren van Provinciale Staten. Zo stellen ze voor om €63 miljoen te besteden aan de uitvoering van de doelen zoals afgesproken in de Midterm Review. Verder presenteren ze Provinciale Staten een groot aantal doelen waar geld voor nodig is, bijvoorbeeld voor het aanleggen van de snelfietsroutes Ede-Wageningen, ViA15 Nijmegen-Beuningen en Arnhem-Beuningen.

Achterhoek en Food-Valley
De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) bespreekt ook de voorstellen voor de gebiedsopgaven. Gedeputeerde Staten stellen voor geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van plannen voor de Achterhoek, €4,5 miljoen en meer dan € 5 miljoen voor Ede-Wageningen/Food-Valley.

Watergeul
De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen ('de regio') en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen de hoogwaterveiligheid in het Waalgebied aanpakken. Gedeputeerde Staten adviseren op 15 juni 2018 de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de binnengekomen reacties en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport-verkenning Varik-Heesselt en Hoogwater Beschermingsprogramma-verkenning Tiel-Waardenburg. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over hun advies aan de minister. Ze geven aan dat ze voorkeur hebben voor een geul, omdat die voor meer waterstandsdaling zorgt, doorwerkend tot aan Nijmegen. Bovendien draagt de geul bij aan een robuust riviersysteem. De commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) overlegt over dit advies.

Toezicht buitengebied
De commissie RLW bespreekt ook de voortgang van motie 17M58 over toezicht in het buitengebied. Gedeputeerde Staten geven aan dat de veiligheid in het buitengebied onder druk staat. Aandacht is vereist voor recreatie- en vakantieparken, buitengebied met vrijkomende agrarische gebouwen (VAB's) en de natuurgebieden. Diverse partijen gaan over het toezicht in buitengebieden. Samen gaan ze aan de slag met verbeterpunten, zoals het uitwisselen van informatie en het delen van kennis.

Dubbelspoor Arnhem-Winterswijk
Gedeputeerde Staten hebben met diverse partijen de verbetering van de dienstregeling Arnhem-Winterswijk onderzocht. Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om het alternatief met dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem de Huet uit te werken. Met deze spoorverdubbeling wordt de RegioExpres mogelijk. De RegioExpres is een trein die in beide richtingen gaat rijden. De kosten voor dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem de Huet zijn ongeveer €63 tot €80 miljoen. De commissie Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer en Cultuur bespreekt dit voorstel.

Inpassingsplan windpark Bommelerwaard-A2
De commissie Energie, Economie en Milieu (EEM) overlegt over het Inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Een inpassingsplan is nodig om bij Zaltbommel een windpark met 3 windturbines mogelijk te maken. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de rijksweg A2. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld. Provinciale Staten houden op 11 juni een hoorzitting over dit plan.

Inspreken bij commissies
Iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij een van de Statencommissies. Het onderwerp waarover iemand wil inspreken mag op de agenda van de commissie staan, maar dat hoeft niet. De uiterste aanmelddatum voor inspreken bij de eerstvolgende commissievergaderingen is 11 juni 2018 vóór 12.00 uur via griffie@gelderland.nl.

Vergaderdata, agenda en locatie
De Statencommissies vergaderen op 13 juni in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Gezien de overvolle agenda's kan het zijn dat enkele commissies op 20 juni 2018 hun vergadering vervolgen. De volledige agenda's, met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie.

Live luisteren
De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via www.gelderland.nl/statenlive. De audio-opnamen blijven ook beschikbaar na de vergadering. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden