Politieke partijen reageren op begroting Oost Gelre

Begroting aangenomen, OOG en D66 tegen

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Tijdens de algemene beschouwing hebben de politieke partijen van de gemeente Oost Gelre gereageerd op de begroting zoals die door het college is opgesteld. De extra raadsvergadering werd goed bezocht en er waren ook nog eens 95 kijkers via de live-uitzending op de site van de gemeente.

CDA wil betaalbare woningen in alle kernen
Niek Bragt van het CDA zegt dat Oost Gelre koploper is binnen de regio als het gaat om energietransitie en dat draagvlak daarbij het codewoord wordt. “Draagvlak onder inwoners, het bedrijfsleven en met name de agrarische sector. Daar waar ruimte is voor bioraffinage, moet ook ruimte zijn voor zonne-energie.” Bragt en zijn partij maken zich zorgen over de nieuwe sporthal bij Marianum: “7 miljoen voor een sporthal waar voorheen nog over 4 miljoen werd gesproken. Dit, met de signalen over afnemend enthousiasme bij zowel Marianum als de sportverenigingen, maakt het voor ons allesbehalve een gelopen zaak.” Ook het bedrag van 2.2 miljoen voor Horizon in Harreveld roept vragen op bij de partij. “Moeten we als gemeente deze kosten dragen voor een instelling waar we zo weinig vat op hebben?” Verder wil de partij vaart achter het plan Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Het CDA zegt zich te willen blijven inzetten voor woningbouw en betaalbare woningen in alle kernen voor jongeren én ouderen.

VVD pleit voor meer bouwvergunningen
De andere coalitiepartij, VVD, zegt bij monde van Kees Porskamp dat er in 2018 30% meer bouwvergunningen afgegeven zijn. “Dat mag van ons nog meer worden, met name in de kleine kernen. We moeten particuliere initiatieven, die willen voorzien in de vraag naar sociale huurwoningen, de ruimte geven. De woningcorporaties geven op dit terrein immers niet thuis.” Porskamp zegt dat de Dijkstraat in Lichtenvoorde een zorgenkindje blijft. “De gemeente is geen projectontwikkelaar en moet dit ook niet proberen te zijn.” De VVD wil dat het college blijft kijken naar alternatieve locaties voor de nieuwe binnensporthal in Groenlo. “Als deze sporthal bij Marianum komt, dan is de consequentie dat veel sportverenigingen gebruik moeten gaan maken van deze sporthal ten koste van de bestaande sportboulevard in Groenlo. Daar zijn immers voetbal, tennis, golf, zwemmen en binnensport geconcentreerd.”

OOG hamert op circulaire landbouw
Namens OOG zegt Ronald Willering dat Oost Gelre zelfstandig moet blijven en zich niet moet verlaten op een dure structuurverandering, de Achterhoek Board. “Het versterken van grootschalige regionale structuren staat volgens ons haaks op de ontwikkeling dat verantwoordelijkheden dichter bij de burger gelegd moeten worden.” Voor wat betreft de woningbouw vindt OOG dat er niet alleen gekeken moet worden naar de behoefte van vandaag, maar juist naar die van over vijftien jaar. “De krimp komt en dat is een reden om realistisch te plannen.” Willering zegt verder dat landbouw en veeteelt alleen bestaansrecht hebben als circulaire (grondgebonden) landbouw het uitgangspunt wordt. Verder wil OOG graag dat het college stappen onderneemt tegen "de onacceptabele en slappe passieve houding van de woningcorporaties", zoals de partij het formuleert. "De ambities om woningen in 2030 energieneutraal te maken zijn verre van realistisch zijn en men heeft het al over 2050."

D66 wil af van afvalsysteem
D66‘er Jerry van der Meulen vraagt wat de plannen van het college zijn om eenzaamheid tegen te gaan. De partij vindt dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het te bouwen woningbestand. “En actueel is ook de vraag naar de mogelijkheid van het plaatsen van enkele woonwagens in Oost Gelre.” Van der Meulen zegt voorstander te zijn van zonnepanelen en zonneparken maar wil "de Achterhoek niet volplempen met windmolens". De partij maakt zich verder zorgen om de verrommeling in het buitengebied door onder andere het splitsen van woningen. D66 zegt dat één op de zes huishoudens in Oost Gelre geen grijs afval inlevert en dat de vervuiling in de plasticcontainer schrikbarend toeneemt waardoor het niet verkoopbaar is. “Dit systeem dat ontwijkgedrag aanmoedigt moet zo snel mogelijk afgeschaft worden." D66 zou graag een ruimhartiger beleid zien inzake hennepkweek en -gebruik. “Een coffeeshop moet mogelijk zijn. Softdrugs aanpakken in plaats van gedogen is niet meer van deze tijd.”

NLOG wil meer uit Vion-terrein halen
De NLOG zegt het een grote vergissing te vinden dat het Vion-terrein in Lievelde de bestemming ‘groen’ heeft gekregen. “Dit terrein is een ideale plek voor tijdelijke huisvesting van jongeren, voor tiny houses, voor experimenten met wonen en werken. Ook pleit Gerard Klein Gunnewiek van de NLOG voor een jaarlijkse clean-up om het buitengebied te ontdoen van zwerfvuil. De partij vraagt ook aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten. “Met het groeien van de maakindustrie groeit ook de behoefte om deze mensen onderdak te bieden.” Klein Gunnewiek vindt dat de hoge kosten van het sociaal domein minder kunnen. “Het pamperen van onze bevolking kan ook te ver gaan. Bij een terugtredende overheid is het afbakenen van taken op zijn plaats.” De partij komt ook nog met een amendement; de voorgenomen personeelsformatie van de gemeente naar 4 FTE moet terug naar 2 FTE en de besparing, 150.000, moet in mindering gebracht worden op de voorgestelde verhoging van de OZB. Het voorstel wordt gesteund door het CDA, de VVD en de PvdA. OOG en D66 steunen het voorstel niet. Het amendement wordt aanvaard.

PvdA wil actiever energiebeleid
De PvdA is blij met de ideeën en projecten om energieneutraal te worden. Maar het is volgens de partij niet genoeg, Richard Klein Tank wil dat de gemeente de komende twee jaar alle huishoudens en bedrijven in Oost Gelre actief bezoekt en dat installatiebedrijven samen arrangementen kunnen aanbieden aan huiseigenaren om van het gas af te gaan. “Het wordt ook tijd dat de gemeente ambitieuze prestatieafspraken met de Woonplaats en ProWonen gaat maken.” De gemeente zou ook de regierol moeten pakken bij de verwijdering van asbesthoudende daken. Klein Tank maakt zich zorgen om armoede in de gemeente. “De gemeente moet specifiek aandacht besteden aan werkende armen. Klein Tank zegt moeite te hebben met de term ‘korte metten met fraudeurs en profiteurs’ van het college. “Daarbij maken we ons zorgen over het zomaar opnemen van een bezuinigingstaakstelling op de participatiewet en jeugdzorg van bijna 6 ton in 2022. Dat vinden we niet realistisch.”

De begroting wordt aangenomen, OOG en D66 stemmen tegen.

Meer berichten