Wethouder Jos Hoenderboom overleeft met gemak de motie van afkeuring van OOG. Foto: Kyra Broshuis
Wethouder Jos Hoenderboom overleeft met gemak de motie van afkeuring van OOG. Foto: Kyra Broshuis (Foto: )

OOG komt met vijf moties en vangt alle vijf keer bot

OOST GELRE - De fractie van OOG komt tijdens de Algemene Beschouwingen met vijf moties. De eerste gaat over de energietransitie. De partij wil dat het college onderzoekt welke middelen er ingezet kunnen worden om bij nieuwbouw van bedrijfspanden verplicht te stellen dat de daken geschikt worden gemaakt voor zonnepanelen. Het voorstel valt goed bij D66 en PvdA, maar de overige partijen zien er niets in.

Door Kyra Broshuis

Horizon
De tweede motie van OOG gaat over Horizon in Harreveld. Ronald Willering vraagt het college om, bij afspraken na 2022, een garantstelling voor de periode van vijf jaar te eisen en bij vertrek de komende 25 jaar af te kopen. Dit omdat de partij vindt dat het onredelijk is als het financiële risico van Horizon op het bordje van de gemeente Oost Gelre komt te liggen. Het voorstel krijgt geen steun van de overige partijen.

Biodiversiteit
Ook dient OOG een voorstel over een herstelplan voor de biodiversiteit in Oost Gelre. “We hebben te maken met een sterke afname van de biodiversiteit”, zegt René Hoijtink van OOG, “en het herstel hiervan vergt een forse inspanning. De gemeente dient hierin het voortouw te nemen. We willen een integrale visie en uitvoeringsagenda die samen met lokale partners, zoals LTO en IVN, opgesteld wordt. De gemeente moet hierin de regie nemen.” Ook dit voorstel kan niet op een meerderheid rekenen. Alleen de PvdA stemt voor.

Groene schoolpleinen
De volgende motie gaat over groene schoolpleinen in Oost Gelre. Paul Wallerbos van OOG vertelt over de subsidie die de provincie Gelderland beschikbaar stelt om schoolpleinen van basis- en middelbare scholen te vergroenen. “Wij willen dat het college alle scholen in de gemeente op de hoogte stelt van deze regeling én de scholen te ondersteunen bij het maken van plannen voor een groen schoolplein. Ook willen we dat het college een langetermijnvisie ontwikkelt voor groene schoolpleinen.” Het voorstel kan rekenen op de steun van D66 en PvdA maar niet op die van CDA, VVD en NLOG en is daarmee afgewezen.

Motie van afkeuring
De laatste motie is een motie van afkeuring aan het adres van wethouder Jos Hoenderboom, portefeuillehouder van het sociaal domein. Freek Jansen van OOG stelt dat de wethouder steeds niet correct heeft gehandeld bij de facturering in het sociaal domein. “De raad heeft telkens gevraagd om actuele cijfers waarbij men achteraf niet voor verrassingen kan komen te staan. De factureringstermijn van vijf jaar, zoals de wethouder aangeeft, blijkt niet juist te zijn. Uit nieuwe feiten blijkt dat de vervaltermijn voor het indienen van facturen drie maanden bedraagt. Wethouder Hoenderboom reageert als volgt: “Ik heb u altijd meegenomen in hetgeen bekend was qua cijfers, ben altijd transparant geweest. Zorgaanbieders hebben de zaken steeds beter op orde, gelukkig. We konden niet altijd vasthouden aan de driemaandentermijn. De inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op niet-gecontracteerde partijen. We zijn zuinig waar het kan om straks de zorg te kunnen bieden waar nodig.” Dat antwoord is niet voldoende voor OOG en Jansen zegt dat er met zo’n 80 procent een vast contract is. De wethouder: “Ik kan geen percentages geven en bovendien zou dat niets zeggen over bedragen. Het wordt een technische discussie zo.” Gerard Klein Gunnewiek vraag of OOG de motie wil intrekken naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder, maar daar kan volgens OOG geen sprake van zijn. “We hebben niet voldoende informatie ontvangen van de wethouder, het is te onduidelijk.” Klein Gunnewiek vraagt daarop om een hoofdelijke stemming. Het resultaat is zestien stemmen tegen en vijf (die van OOG) voor. De motie wordt verworpen.

Meer berichten