Foto: Kyra Broshuis

De Regenboog en Het Hof gaan samen

LICHTENVOORDE- De basisscholen De Regenboog en Het Hof in Lichtenvoorde worden samengevoegd. Dat is in elk geval het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre. Het wordt een bijzondere fusie omdat Het Hof openbaar is en De Regenboog katholiek. Op de nieuwe samenwerkingsschool zal dan zowel openbaar als katholiek onderwijs aangeboden moeten worden.

Door Kyra Broshuis

Locatie onbekend
Wethouder Bonsen: “In december 2018 hebben de besturen van Reflexis Openbaar Onderwijs en stichting LIMA aangegeven dat ze een samenwerkingsschool willen gaan vormen. Daartoe willen zij de openbare basisschool Het Hof en de RK basisschool De Regenboog samenvoegen. De openbare basisschool Het Hof wordt dan opgeheven. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben positief gereageerd op de intentie van de schoolbesturen om beide scholen te laten samengaan in een samenwerkingsschool. Met de vorming van een samenwerkingsschool ontstaat volgens de besturen een basisschool die voor een duurzaam onderwijsaanbod in betreffende deel van Lichtenvoorde kan zorgen. De toekomstige locatie van de samenwerkingsschool is nog niet definitief. Dat kan een van de huidige locaties zijn of een nog nader te bepalen locatie.”

Ingewikkelde regels
Voor het realiseren van een samenwerkingsschool waarbij een openbare school vrijwillig wordt opgeheven, moet het bestuur van de openbare school het besluit tot opheffing uiterlijk op 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing mededelen aan de gemeenteraad. Als de raad voor 1 februari daaropvolgend besluit dat hij de school in stand wenst te houden, wordt deze niet opgeheven, maar wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente. Als het verzoek is ingediend na 1 augustus maar uiterlijk 1 januari voorafgaande aan de datum van opheffing, is de gemeente niet verplicht om dit verzoek in behandeling nemen. Gebeurt dit wel, dan zal de raad ook uiterlijk 1 februari een besluit moeten nemen. Op zijn vroegst ontstaat de samenwerkingsschool daardoor per 1 augustus 2020, of wordt per die datum de school overgedragen aan de gemeente.

Veel minder leerlingen Het Hof
Bij (toekomstige) ouders van leerlingen van Het Hof bestaat al langere tijd onzekerheid over de toekomst van de school. “Hierdoor besluiten ouders om hun kind niet op deze school in te schrijven of hun kind zelfs van school te halen. Met name het aantal leerlingen in de groepen 1 t/m 5 loopt sterk terug. Op de teldatum 1 oktober 2018 stonden voor deze groepen respectievelijk 3, 7, 6, 7 en 10 leerlingen ingeschreven”, legt Bonsen uit. “De verwachting is dat er in groepen 1 t/m 5 per 1 oktober nog slechts 20 à 25 leerlingen zullen zijn. Om de leerlingen in de huidige groepen 1 t/m 5 en waarvan de ouders hebben besloten om te blijven, toch een goed onderwijsklimaat te kunnen bieden, willen de besturen per 1 augustus 2019 de samenwerkingsschool gaan vormen. Daarvoor is een besluit van de gemeenteraad, ook al is de datum 1 februari verstreken, zeer gewenst. Besluit de raad om de basisschool wel terug te nemen, dan wordt de gemeente zelf weer schoolbestuur en komt er ook geen samenwerkingsschool.” Tijdens de raadsvergadering van 12 maart zal de gemeenteraad zich uitspreken over het voorstel.

Meer berichten