343 van de karakteristieke bomen langs de N319 worden mogelijk gekapt. Foto: Kyra Broshuis
343 van de karakteristieke bomen langs de N319 worden mogelijk gekapt. Foto: Kyra Broshuis (Foto: )

OOG en PvdA verbijsterd over houding wethouder inzake bomenkap

Provincie wil 343 bomen kappen langs weg Groenlo-Ruurlo

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week kwam de PvdA met een motie over de bomenkap langs de N319. OOG stelde vragen aan het college over de geplande kap. Aanleiding is de aankondiging dat 343 bomen, gezonde eiken, langs de N319 tussen Groenlo en Ruurlo tegen de vlakte gaan. Vooral in de gemeente Berkelland leidde dit tot veel onrust. Daar werd een motie ingediend door de PvdA die de gemeente Berkelland moest bewegen tégen de kap te protesteren bij de provincie. Richard Klein Tank, gemeenteraadslid voor de PvdA in Oost Gelre, diende in de raadszaal in Groenlo een motie in waarin hij het college opriep om er bij zowel bij de gemeente Berkelland als bij de provincie Gelderland op aan te dringen slechts voor een beperkt aantal bomen in knelpuntsituaties een kapvergunning te verlenen. “Grootschalige kap van enkele honderden monumentale bomen is ongewenst gelet op de grote belangen van natuur, landschap en biodiversiteit”, zegt Klein Tank.

Geen grondgebied van Oost Gelre
Paul Wallerbos zegt namens OOG dat de kap slecht wordt gemotiveerd door de provincie: “Als hoofdreden lijkt de verkeersveiligheid genoemd te worden maar uit onderzoek blijkt dat bomen langs wegen in het algemeen juist een snelheidsverlagend effect hebben en de alertheid van de automobilist verhogen. Daarnaast lijkt het erop dat de provincie de biodiversiteit en het belang van CO2-reductie van deze 343 bomen volledig negeert: de toegezegde herplant kan onmogelijk het verlies van biodiversiteit op korte en middellange termijn compenseren.” De te kappen bomen staan grotendeels niet op het grondgebied van Oost Gelre maar toch doet OOG een oproep aan het college ‘om de karakteristieke Achterhoekse laanbeplanting van de toegangswegen naar Oost Gelre te beschermen’. “Is het college bereid om er bij de gemeente Berkelland op aan te dringen om de aanvraag voor de kapvergunning van de provincie Gelderland voor 343 bomen af te wijzen? En bent u bereid om ook bij de provincie er op aan te dringen om de kap te beperken tot het hoogst noodzakelijke, bijvoorbeeld alleen zieke bomen, om te voorkomen dat hier een kaalslag gaat plaatsvinden, waardoor er bij herplant, pas over één generatie weer sprake zal zijn van enige groenstructuur langs deze weg? ”, vraagt Wallerbos aan de wethouder.

Niet mee bemoeien
Wethouder Bart Porskamp vertelt dat er door het college een bezoek is gebracht aan de gemeente Berkelland en dat daar ook over de kwestie is gesproken. Maar, zo zegt hij, er is geen aanvraag ingediend voor bomenkap op het grondgebied van Oost Gelre. “Er is door de provincie gekeken naar factoren als verkeersveiligheid, landschap en ecologie. Het kapverzoek is de uitkomst van een lastige discussie. Wij zijn als college niet van plan om bij Berkelland aan te dringen op een afwijzing van het verzoek. Berkelland kan zich ook niet bemoeien met zaken die in Oost Gelre spelen waar ze niet direct belanghebbende zijn. Het is nu aan de gemeente Berkelland.” Klein Tank zegt dat de gemeente inderdaad geen bevoegd gezag is, maar wel nadrukkelijk als rechtspersoon belanghebbende is en zich om die reden kan uitspreken tegen de mogelijke vergunning van Berkelland.

Verbijsterd
Wallerbos van OOG toont zich zeer teleurgesteld over het standpunt van de wethouder: “U bent dus niet voornemens de kap tegen te houden. De grens van Oost Gelre houdt voor u op bij de Ruurloseweg. Wij zijn van mening dat het wel degelijk ook uw pakkie-an is.” Voor Richard Klein Tank is ‘teleurgesteld’ zwak uitgedrukt: “Ik ben verbijsterd. Teleurgesteld dekt de lading niet. Dat hier zo over gesproken wordt; dat we ons niet met elkaar moeten bemoeien. Dat verontrust mij. We kunnen toch op gelijkwaardig niveau met onze buurgemeente van gedachten wisselen?” De overige partijen stellen zich terughoudend op. Wel vraagt Bragt van het CDA zich af wat er nu ineens is veranderd aan de verkeersveiligheid dat zoveel bomen gekapt moeten worden. De motie van de PvdA werd in Oost Gelre, net als in Berkelland, afgewezen.

Meer berichten