Moties en amendementen tijdens de algemene beschouwingen

OOST GELRE- Maar liefst tien moties en vier amendementen worden er ingediend door de politieke partijen (CDA, VVD, OOG, NLog, D66, PvdA en D66) tijdens de algemene beschouwing. Een motie is een wens, een verzoek of een opdracht aan het college. Een amendement is een tekstwijziging in een voorgesteld raadsbesluit.

Door Kyra Broshuis

Hieronder in het kort de inhoud en de uitslag:

OOG dient een motie in over windmolens. De partij wil dat de gemeente met de gemeente Aalten in gesprek gaat om de mogelijkheden van een gezamenlijk windmoleninitiatief in de omgeving van het windpark Hagenwind in Aalten in kaart te brengen. De motie krijgt steun van de NLog en van de PvdA; geen meerderheid en wordt dus verworpen.

NLog dient een amendement in om de OZB-verhoging terug te brengen naar 3% omdat er sprake is van een overschot van 320.000. Wethouder Bonsen zegt dat de OZB structureel is en het overschot op de begroting incidenteel. Hij ontraadt het amendement. PvdA en D66 steunen het amendement maar het wordt verworpen.

NLog komt met een motie over het stadhuis in Groenlo. De partij wil een onderzoek naar de mogelijkheden tot clusteren van het Stadsmuseum, de Oude Calixtus en het stadhuis. Een herverdeling van de subsidie- en exploitatiegelden mogelijk maken en alternatieve locaties zoeken voor de vergaderingen van het gemeentebestuur, is het doel. De motie krijgt alleen steun van D66 en haalt het dus niet.

OOG brengt een amendement over bijzondere bomen. De partij wil de vergoeding voor particulier onderhoud van bijzondere bomen, die het college wil afschaffen, continueren. Het gaat om een bedrag van 5000 euro. De partij wil dekking daarvoor vanuit het positieve saldo. VVD, CDA, D66 en PvdA zijn voor, het amendement is aanvaard.

De volgende motie van OOG gaat over de jeugdzorg. De partij wil in de monitoring van de wethouder aan de raad dat er een kostenverdeling in categorieën en zwaarte wordt meegenomen, er inzicht komt in kosten die terugvloeien vanuit het woonplaatsbeginsel en inzicht in warme en harde monitoring. Wethouder Jos Hoenderboom zegt dat er al overeenstemming is over monitoring en vindt de motie overbodig. De motie krijgt geen steun van NLog, VVD en CDA en wordt verworpen.

OOG dient ook een motie in over de invloed in Den Haag. De partij wil dat het college een krachtig signaal afgeeft aan Den Haag dat de wijze waarop de gemeenten worden gecompenseerd voor de zorgkosten onhoudbaar is. Wethouder Hoenderboom zegt dat dit al gebeurt. PvdA en D66 stemmen voor. De motie wordt verworpen.

OOG komt met een motie over de wachtlijsten in de jeugdzorg en roept het college op om dit inzichtelijk te maken. Ook wil de partij dat het college verantwoording aflegt over middelen en kosten ‘waardoor een niet directe dreiging alsnog kan omslaan naar een schadelijke situatie voor jeugdigen’. Overbodig, zegt wethouder Hoenderboom. De motie krijgt steun van D66 en PvdA en haalt het dus niet.

De volgende motie van OOG gaat over de ZOOVpas. De partij wil de aangekondigde bezuiniging hierop voorkomen. VVD, CDA en NLog stemmen tegen en de motie haalt het niet.

De PvdA komt samen met OOG met een motie over de energietransitie. De partijen willen meer duidelijkheid, ook voor de burgers, over de energie-indicatoren, meetresultaten en trends. De motie kan op sympathie rekenen van alle partijen en wordt verder besproken in de raadswerkgroepen.

Een amendement van de PvdA gaat over het minimabeleid. De partij wil dat de bezuinigingen op het minimabeleid geschrapt worden. Geen enkele partij steunt de PvdA en het amendement haalt het niet.

De PvdA dient een volgend amendement in over de jeugdzorg en wil dat de aangekondigde bezuinigingen op dat gebied worden geschrapt. D66 is het met de PvdA eens maar dat blijft het bij.

Een gezamenlijke motie van OOG en PvdA roept het college op de Laarberg ertoe te bewegen geen nieuw contract meer te sluiten voor de vestiging van een mestfabriek. Ook willen de partijen dat er intensief gelobbyd gaat worden voor investeringen in waterstoftechnologie, ook op Laarberg. De motie krijgt geen steun van VVD, CDA en NLog en haalt het dus niet.

OOG dient een motie in over de energietransitie. De partij wil dat het college het initiatief neemt voor een gemeentelijke zonnepark ‘Twenteroute’ en bij plannen om verduurzaming van woningen te ontwikkelen. Ook wil de partij dat er sneller één of enkele kleine windparken worden gerealiseerd. VVD, CDA en NLog zijn tegen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden