Waar gaan de vleermuizen van de Ludgerusschool straks naar toe?, vraagt Ria van Esveld zich af.
Waar gaan de vleermuizen van de Ludgerusschool straks naar toe?, vraagt Ria van Esveld zich af. (Foto: Barbara Pavinati)

Sloop Ludgerusschool roept vraag op bij natuurliefhebster Ria van Esveld

'Waar gaan de vleermuizen in de school straks naartoe?'

Door Barbara Pavinati

LICHTENVOORDE - De sloop van de Sint Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg 47 is eind 2019 begonnen. Er wordt daar straks een Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) gebouwd. Hierin zal plek zijn voor (speciaal) onderwijs, een crèche en voor- en naschoolse opvang. Natuurliefhebster en bezorgde dierenvriend Ria van Esveld (65) komt elke dag langs de school: "Ik zie altijd van alles. Ook onderweg. De natuur gaat mij aan het hart. Nu de school gesloopt wordt, vraag ik mij af wat er gebeurt met de vleermuizen daar. Ik zie dat er vleermuiskastjes hangen en weet dat ze beschermd zijn. Waar gaan de vleermuizen in de school straks naartoe?" Volgens de gemeente zijn er maatregelen genomen om het leefgebied van vleermuizen, eekhoorns en vogels te behouden.

In april 2018 is er een rapport verschenen 'Nader onderzoek Wet natuurbescherming. Lichtenvoorde, St. Ludgerusschool'. Het rapport is te downloaden op de site van de gemeente Oost Gelre. Daarin is nagegaan of er sprake kan zijn van negatieve invloeden op beschermde soorten bij het bouwen van het IEKC. Het was van tevoren namelijk niet uit te sluiten dat de school in gebruik was als verblijfplaats voor vleermuizen. Ook de bomen rond de school zouden door vleermuizen en door de eekhoorn als verblijfplaats kunnen worden gebruikt.

Aanvullende bescherming voor vleermuis en eekhoorn
"Op basis van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming geldt voor al de in het wild levende diersoorten in Nederland altijd zorgplicht. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe leefomgeving. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor aanwezige soorten zoveel mogelijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Naast de zorgplicht is er voor vleermuizen en eekhoorns in de Wet natuurbescherming een aanvullend beschermingsregime opgenomen," is te lezen in het rapport.

Ontheffing nodig Wet natuurbescherming
Uit het onderzoek blijkt dat er in de school en net buiten het plangebied paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis zijn. Daarnaast wordt het hele plangebied gebruikt als foerageergebied door een groot aantal vleermuizen. Ook zijn er twee eekhoornnesten in de bomen gevonden. Wanneer een significant deel van de bomen gekapt wordt en de paarverblijfplaatsen verdwijnen, is er sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming. Als het IEKC gebouwd gaat worden, is er een ontheffing Wet natuurbescherming nodig in combinatie met het treffen van mitigerende maatregelen, dit zijn maatregelen die de negatieve effecten wegnemen of verminderen. De mitigerende maatregelen voor de dwergvleermuis bestaan over het algemeen uit het op tijd realiseren van vervangende verblijfplaatsen, het ongeschikt maken van de huidige verblijfplaatsen en het realiseren van permanente voorzieningen in de nieuwe situatie, dus voor als de school gesloopt is. Als essentieel foerageergebied verdwijnt, dient gegarandeerd zijn dat het aanbod en het functioneren van het vervangende foerageergebied werkt. Ook voor de eekhoorn moeten maatregels getroffen te worden, maar daar is geen kennisdocument voor opgesteld. Verder zijn er broedende vogels waar altijd rekening gehouden mee moet worden gezien de zorgplicht die in artikel 1.11 genoemd wordt.

Vervolgstappen na onderzoek
Het onderzoek beveelt vervolgstappen voor de gemeente aan. Deze stappen zijn: 1) aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, 2) opstellen mitigatieplan, 3) uitvoeren mitigerende maatregelen, 3) rekening houden met broedende vogels en 4) rekening houden met zorgplicht. De vraag is nu of deze vervolgstappen genomen zijn en of Ria gerustgesteld kan worden met een goede afloop voor de vleermuizen.

Reactie gemeente
Een woordvoerder van de gemeente Oost Gelre vertelt: "De uitgebreide onderzoeken op het gebied van flora en fauna geven aan hoe belangrijk wij deze onderwerpen vinden. Voor de nieuwbouw moesten bomen gekapt worden. Vanzelfsprekend hebben we rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels. Gelukkig blijft ook veel groen behouden, waaronder de twee bomen met eekhoornnesten. Ondanks dat deze nesten blijven, hebben we nog vijf extra nestkasten bijgeplaatst. En om het leefgebied van de eekhoorns nog verder te versterken planten we extra bomen in het aangrenzende Flierbeekpark.
Ook met de vleermuizen zijn we zeer zorgvuldig omgegaan. Zo hebben wij vier tijdelijke vleermuiskasten in de directe omgeving geplaatst. Omwonenden hebben hun gevels hiervoor beschikbaar gesteld. Deze tijdelijke kasten vervangen wij straks door vier permanente nestkasten die we integreren in de nieuwbouw. Wij hopen natuurlijk dat de vleermuizen die zich in en rond de school genesteld hadden, zich ook hier weer nestelen.
De provincie Gelderland heeft op basis van deze maatregelen de vereiste ontheffing Wet natuurbescherming verleend."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden