Op het braakliggende terrein aan De Boog in Mariënvelde worden maximaal 15 woningen gebouwd. Foto: Kyra Broshuis
Op het braakliggende terrein aan De Boog in Mariënvelde worden maximaal 15 woningen gebouwd. Foto: Kyra Broshuis (foto: Kyra Broshuis)

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Boog in Mariënvelde naar de raad

OOST GELRE - Eén van de zogenaamde inbreidingslocaties in de kleine kernen is aan ‘De Boog’ in Mariënvelde. De gemeente heeft, in nauwe samenwerking met Mariënvelds Belang, de planvorming voor De Boog gemaakt. Het perceel is in handen van de gemeente. De beoogde ontwikkeling past echt niet in het geldende bestemmingsplan ‘Kern Mariënvelde 2013’. Daarom is er nu een nieuw ontwerpbestemmingsplan dat binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt uitgegaan van de bouw van maximaal 15 woningen.

Door Kyra Broshuis

Mariënvelds Belang
“Het uitgangspunt van het voor De Boog ontwikkelde verkavelingsplan is bouwen voor de doelgroep ouderen en jongeren”, zegt wethouder Marieke Frank. “Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de juiste doorstroom in het dorp. Mariënvelds Belang heeft op de woonbehoefte vanuit de kern in kaart gebracht en dat heeft gediend als input voor een eerste verkavelingsschets. Mariënvelds belang heeft het verkavelingsplan met direct omwonenden besproken en vervolgens heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor potentieel geïnteresseerden. Een ieder heeft daarna ook nog de mogelijkheid gehad schriftelijk te reageren op het plan. Op basis van alle reacties heeft aanscherping van de planvorming plaatsgevonden, zodat het plan zoveel mogelijk aansluit bij de woonwensen van de inwoners van Mariënvelde. Het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan geeft de grondslag voor het bouwen van maximaal 15 woningen in het plangebied. Na het principebesluit wordt het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage gelegd.”

Voor-uitgifte
In het beeldkwaliteitsplan ‘Hof aan de Boog’ geeft de kaders weer voor de te ontwikkelingen woningen. Na de goedkeuring van zowel het ontwerpbestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan door de raad worden de plannen zes weken ter inzage gelegd.

Iedereen kan hiertegen een zienswijze indienen. “Zodra de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan heeft goedgekeurd zal de gemeente de kavels uitgeven. Er is een nadrukkelijke wens uitgesproken door de inwoners van Mariënvelde en dorpsbelangenorganisatie om tegelijkertijd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan een voor-uitgifte te organiseren. Hiermee geven we op korte termijn helderheid over de toewijzing van kavels aan geïnteresseerden. Deze uitgifte zal echter pas definitief worden wanneer er sprake is van een definitief vastgesteld bestemmingsplan door de gemeenteraad”, zo benadrukt de wethouder.

De planning is vooralsnog dat eind vierde kwartaal 2020 de grond bouwrijp is en er gestart kan worden met bouw.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden