OOGenblik na de Begrotingsraad

Het was een verhelderende bijeenkomst waarin opmerkelijke standpunten van de partijen duidelijk werden. Van 15.00 tot 22.45 uur met een pauze van 1 uur en drie kwartier, ging het deels om de begroting 2021 en de financiële vooruitblik tot 2024.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, deze begroting werd door OOG afgekeurd en wel om de volgende reden: als wij spreken over een begroting is dat een opsomming van te verwachten kosten en opbrengsten, gerelateerd aan projecten met als uiteindelijk resultaat een positief of negatief saldo; te verwachten winst of verlies. Mede dankzij een royale greep in de reservekas heeft het college de begroting voor 2021 sluitend gekregen met een positief resultaat van ruim 314.000 euro. Tot zover aannemelijk maar in onze ogen niet correct omdat de te verwachten kosten vanwege de coronacrisis, totaal ruim 540.000 euro niet in de begroting staan maar volgens de wethouder bij de eerste begrotingswijziging in 2021 wordt meegenomen.

Gevraagd werd dus, een begroting goed te keuren waarbij de eerste wijziging nu al werd aangekondigd. De reservepositie is daarmee wel behoorlijk aangetast. Om de begrotingen ook tot 2024 sluitend te krijgen moet u, als burger wel extra OZB betalen. Inclusief wat al aan de burger is doorbelast in 2020, ongeveer 20%. In eerdere jaren vloog de VVD in de gordijnen bij het horen van een dergelijke vloek. Nu ze zelf mede aan het stuur zitten is dat niet meer erg. En zelfs noodzakelijk. Hoe het zo gekomen is, is niet van belang.

Er waren zogenaamde technische vragen bij de begroting gesteld en die zijn door het college beantwoord, maar liefst 33 pagina’s vragen met antwoorden waaruit ook blijkt hoe duidelijk de voorstellen allemaal waren. Alle partijen, met uitzondering van de OOG-fractie, waren min of meer tevreden met die antwoorden. Zelfs de grootste coalitiepartij liet zich dit welgevallen. Een voorbeeld. Het CDA had gevraagd naar een kosten-batenanalyse van Horizon, de jeugdinrichting in Harreveld. Hun wethouder gaf een ontwijkend antwoord. Wel de kosten maar niet de baten. Hij gaf een totaaloverzicht waaruit men zou kunnen afleiden dat de gemeente geld overhoudt aan Horizon. Gelukkig vroeg de OOG-fractie in plaats van het CDA om opheldering. De wethouder wrong zich in allerlei bochten, waarin het begrip complex een belangrijke rol speelde, maar zegde toch toe opheldering te verschaffen. Maar het CDA vond toch al alles goed; men had overal aandacht voor. Met uitzondering voor de meeste moties van de oppositie.

Sociale rechtvaardigheid is het nieuwe rode randje van de VVD. Daarnaast bouwen, bouwen, bouwen tot heel Oost Gelre is versteend en geasfalteerd, want van kringlooplandbouw wil zij, in slaafse navolging van het CDA, niets weten. En samen gooiden ze een motie van de PvdA hierover in de prullenbak. Toen de OOG-fractie in een motie vroeg om ook de boa's, in gemeentelijke dienst, een extraatje van € 300 te gunnen omdat zij net als de politie tijdens deze coronacrisis veel voor hun kiezen hebben gehad, betichtte de VVD de fractie van OOG van cliëntelisme. En dat van de partij die in Nederland de cliëntelisme-ranglijst met grote voorsprong aanvoert. Tja, die sociale rechtvaardigheid van de VVD vooral richting Unilever, KLM. Bijna geen enkele partij gunde de boa's deze meevaller. Gelukkig gaf de wethouder aan dat hij intern een voorstel voorbereidde, waarin nog meer werknemers dan alleen de boa's extra gewaardeerd gaan worden.

Duidelijk werd ook hoe de andere raadsfracties, ook de éénmansfracties, denken over de overvloed aan leeswerk bij de raadsvoorstellen. Soms meer dan 1000 pagina’s voor een raadsvergadering; 50 leesuren waarbij menig keer werd geconstateerd dat belangrijke onderdelen te laat of helemaal niet meegeleverd worden maar de vaste toezegging van de wethouder dat het met de weekpost wordt na geleverd! Dus niet bestudeeruren, maar leesuren. Hoe doen ze dat in 1 week? De D66 fractievoorzitter gaf toe dat hij selectief leest. De fractie NLOG vond de raadsvoorstellen al genoeg als managementsamenvatting. Hoe zouden deze partijen tot een afgewogen besluit komen? De portefeuillehouder zag dus geen aanleiding voor actie, noemde het een uitzondering. En die uitzondering bevestigt, zoals het spreekwoord luidt, de regel en daarmee moet de Raad het maar doen.

Gelukkig kunt u in het vervolg de financiële stukken van de gemeente Oost Gelre wel volgen. De begroting niet, die houdt het college liever cryptisch. De OOG-fractie toonde in het recente verleden aan dat er toch aanzienlijke fouten in zaten dus een vereenvoudiging is niet overbodig. Maar goed, uiteindelijk werd de begroting vastgesteld. Alleen de OOG-fractie en OLW waren tegen.

Voor wie niet in de gelegenheid was de vergadering live mee te maken; deze is terug te zien via de link:
oost-gelre.raadsinformatie.nl. U vindt hier ook de financiële stukken en ingediende amendementen en moties waarover is gestemd. Ondanks dat 4 van de 5 moties van de OOG-fractie zijn verworpen – wat gebruikelijk is bij begrotingsvergaderingen, je gunt de oppositie zo min mogelijk – is het voor de OOG-fractie toch een positieve vergadering geweest, want uit 3 verworpen moties zijn wel onderdelen door het college toegezegd.


Fractie OOG
Jose Konings
Freek Jansen
Rene Hoijtink
Ronald Willering

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!