OOGenblik na de raad

OOGenblik na de raad

Verklaring van geen bedenkingen

De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar had in ieder geval één hot-item: De verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Zonnepark Berkenhofweg Groenlo. Er hadden zich vier insprekers gemeld en dat geeft al aan hoe dit onderwerp leeft. Slechts drie kregen fysiek-digitaal de ruimte. De vierde moest het doen met een samenvatting door de voorzitter.

Na de commissievergadering blijkt uit de betogen tijdens de raadsvergadering dat de verschillende partijen zich uitgebreid in de problematiek hebben verdiept. Volgens de OOG-fractie zijn er veel aspecten die hier een rol spelen. Allereerst de eigenaar. Heeft hij het recht met zijn eigendom te doen wat hij wil? Mag hij ingaan op een voorstel van een investeerder om een zonnepark op zijn grond te laten aanleggen waarvoor hij ruimschoots schadeloosgesteld wordt? En moet de raad meegaan in zijn eigendomsrecht? Of moet de raad de andere betrokkenen die als direct omwonenden binnen een afstand van ongeveer 45 meter deels hinder ondervinden deels schadeloos stellen? Of meegaan met de secundaire betrokkenen, de inwoners van Zwolle, die zich verenigd hebben in PETZ of 'Noabers veur Zonnedaken', die vinden dat landbouwgrond niet voor zonneparken gebruikt mag worden? En daarmee beslissen over de grond van een ander.

Daar komt nog bij dat de gemeenteraad van Oost-Gelre in een eerdere raadsbijeenkomst besloten heeft om in het kader van de energietransitie grootschaligere opwekking energie via zonneparken in Oost-Gelre toe te staan om het doel, energieneutraliteit in 2030, zoals in het Akkoord van Groenlo vastgelegd, te halen.

De raad besloot na een hoofdelijke stemming van 15 voor- en 5 tegenstemmen voor het voorstel. Daarmee is niet gezegd dat het zonnepark wordt aangelegd. De initiatiefnemers kunnen nu verder met het uitwerken van het plan. Tegenstanders kunnen bezwaar aantekenen, zogenaamde zienswijzes indienen en zelfs bij de Raad van Staten in beroep.

Liander mag aan de bak en wethouder ook!
Wat verder bij dit agendapunt een rol speelde, was de positie van Liander. Liander zorgt voor de bekabeling. En deze bekabeling laat veel te wensen over. Er is te weinig capaciteit. Dat is al langer bekend bij het college. Daardoor kunnen met name mensen in het buitengebied geen zonnepanelen op hun daken laten installeren. De OOG-fractie vindt dit onaanvaardbaar. Daarom heeft de OOG-fractie de wethouder gevraagd juist daar speciaal aandacht voor te vragen bij Liander. De wethouder heeft de OOG-fractie toegezegd in een commissiebijeenkomst met een apart agendapunt hierop terug te komen. Ook het CDA was zeer verheugd met deze toezegging. Dus wordt vervolgd.

Geld bestemmen waarvoor ‘t bestemd is!
Naast dit agendapunt over het Overschot Beschermd Wonen. De gemeente Doetinchem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor het onderdeel beschermd wonen en heeft hiervoor van het Rijk een budget ontvangen. Nu blijkt dat in de periode 2015-2018 een overschot is ontstaan en Oost Gelre krijgt hiervan een bedrag van € 481.291,-. Het College wil hiervan € 200.000,- vastzetten voor de toekomst omdat vanaf 2022 deze taak bij de afzonderlijke gemeenten komt te liggen en de inschatting is dat dit voldoende moet zijn. OOG wilde het totale bedrag oormerken voor beschermd wonen om het risico uit te sluiten dat in de toekomst onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn en dit ten koste gaat van de cliënten die het zo hard nodig hebben. Daarom hebben wij samen met D66 en OLW een amendement ingediend dat het helaas niet heeft gehaald. Ook in de periode 2019 en 2020 is een overschot maar er is nog niet bekend om welk bedrag het gaat. OOG ziet het nu ontvangen bedrag als compensatie voor de tekorten die zijn ontstaan in het Sociaal Domein toen bij de invoering van de participatiewet de gemeente naast veel extra taken ook een forse korting heeft gekregen op het budget dat vóór die periode van het Rijk werd ontvangen om de taken uit te voeren. We hebben wel bereikt dat het totale bedrag voor het Sociaal Domein wordt gereserveerd en niet, zoals de VVD wilde, alles in de algemene reserve verdwijnt.

Participatie binnen gemeente is belangrijk!
Ook is de ambitie en koers voor de omgevingsvisie van Oost Gelre aangenomen. De toekomstige Omgevingswet biedt ruime mogelijkheden voor participatie van inwoners, agrariërs en bedrijven. OOG wil geen oude wijn in nieuwe zakken maar dat het college echt in gesprek gaat en luistert. Dit ging helemaal fout bij onderwerpen als tweede locatie Bloemencorso en de oversteek Richterslaan. Buurtbewoners voelden zich afgelopen december bekocht en niet serieus genomen. Dat is niet in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden