Corona heeft merkbare invloed op criminaliteit in Oost Achterhoek

Algemeen

OOST GELRE - De criminaliteit in de regio Oost Achterhoek is in 2020 licht gedaald ten opzicht van het jaar ervoor, vooral als gevolg van corona. De sterk wisselende cijfers in de loop van het jaar wijzen op een overduidelijk verband met de pandemie, zo blijkt uit de criminaliteitscijfers van de politie. In de maanden vóór corona en tijdens de versoepeling van de regels steeg de geregistreerde criminaliteit, waar die in de periodes met strenge regels juist flink daalde. De aard van de misdrijven veranderde ook: vooral online criminaliteit nam sterk toe.

Door Kyra Broshuis

In de eerste twee maanden van het jaar zette de toename van geregistreerde criminaliteit, die in 2019 was ingezet, door. Na de invoering van de coronamaatregelen was er in maart en april sprake van een sterke daling, die na de daarop volgende versoepeling na juni weer omsloeg naar een niveau dat hoger was dan in dezelfde maanden in de afgelopen twee jaar. Na de invoering van maatregelen als gevolg van de tweede coronagolf was er opnieuw sprake van een vermindering van de criminaliteit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Toename online misdrijven
Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 2020 ligt één procent lager dan het aantal misdrijven in 2019. De belangrijkste oorzaak dat, ondanks de effecten van de coronacrisis, de geregistreerde criminaliteit nagenoeg op eenzelfde niveau ligt als in 2019, is de sterke toename van online misdrijven.
Het aantal geregistreerde misdrijven daalde in Achterhoek Oost licht, met 3 procent. Het aantal opgeloste zaken en het ophelderingspercentage bleven nagenoeg gelijk. De traditioneel veel voorkomende criminaliteit zoals woninginbraken en diefstallen daalde, omdat er meer thuis werd geleefd en gewerkt. Omgekeerd steeg de digitale criminaliteit, en dan vooral de horizontale fraude (waar WhatsApp-fraude onder valt). De toename van deze delicten compenseert de daling van andere misdrijven bijna volledig.

Meer meldingen
De politie kreeg meer meldingen. Vanaf het moment dat corona Nederland bereikte werd er vaker om politiehulp gevraagd. Voor een deel vloeiden deze meldingen voort uit de coronamaatregelen. Zo steeg het aantal meldingen van overlast door jeugdigen, zwervers en personen met verward gedrag. “Mensen waren meer thuis, zagen meer van elkaar, accepteerden minder en de bereidheid om te melden nam toe”, zo legt de politie uit. “De horeca was een groot deel van het jaar gesloten en veel evenementen gingen niet door waardoor er meer capaciteit vrijgemaakt kon worden om in te gaan op de vele verzoeken om hulp.”

De cijfers
- Het totaal aantal gepleegde misdrijven lag in 2020 op 3187, 88 minder dan in 2019
- Het aantal woninginbraken daalde met 63 en kwam in 2020 uit op 100
- Het aantal geweldsmisdrijven steeg van 318 in 2019 naar 330 in 2020
- Het aantal fraudegevallen steeg van 43 naar 76
- Het aantal melding van overlast door jongeren steeg van 403 naar 586.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna