De Christus Koningkerk in Lievelde is een van de gebouwen uit de wederopbouwperiode. Foto: archief VOL
De Christus Koningkerk in Lievelde is een van de gebouwen uit de wederopbouwperiode. Foto: archief VOL

Boek ‘Wederopbouw in Oost Gelre’ in de steigers

Algemeen

OOST GELRE - Drie Oudheidkundige Verenigingen binnen de gemeente Oost Gelre, te weten Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde (VOL), Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) en Oudheidkundige Vereniging Zuwent (OVZ), gaan in het kader van het project ‘Een nieuwe tijd’ het boek ‘Wederopbouw in Oost Gelre’ uitgeven. De OVL, opgericht in 1971, de OVG, opgericht in 1976 en OVZ, opgericht in 1993, richten zich in eerste instantie op de historie van hun eigen gebied, maar werken samen bij aangelegenheden die de gehele gemeente Oost Gelre aangaan.

Door Theo Huijskes

Wederopbouw in de Achterhoek
De wederopbouwperiode (tijdvak 1940-1965) staat steeds meer in de belangstelling. Die wederopbouwtijd is vrij lang een enigszins veronachtzaamd deel van onze geschiedenis geweest en dat met name wat betreft het architectonisch erfgoed. De gebouwen uit die tijd werden (en worden) niet zelden gezien als ‘lelijk’ en kwalitatief onder de maat omdat er vaak goedkoop en snel gebouwd moest worden. Als gevolg daarvan is er in de loop der jaren ook alweer een groot gedeelte gesloopt. De laatste jaren vindt er echter een kentering plaats en staat de wederopbouw als tijdperk steeds meer in de belangstelling. Hierdoor begint men langzamerhand meer oog te krijgen voor de eigenheid, de schoonheid en het cultuurhistorische belang van veel wederopbouwpanden. Dat neemt niet weg dat er toch steeds meer tastbare herinneringen aan dit wezenlijke deel van onze (bouw)geschiedenis verdwijnen.  

Boek Wederopbouw in Oost Gelre
In 2019 is het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ gestart. De elf Achterhoekse gemeenten hebben de handen ineengeslagen om samen het erfgoed van de wederopbouw in deze regio onder de aandacht van de bevolking te brengen. In het kader van dit project hebben de drie oudheidkundige verenigingen in Oost Gelre besloten om gezamenlijk een boek uit te brengen over het erfgoed van de Wederopbouwperiode in de gemeente Oost Gelre. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Oost Gelre en het Gelders Genootschap in de persoon van Drs. Roger Crols, specialist jongere bouwkunst, Wederopbouw & Post ‘65. Hiervoor is de ‘Werkgroep Boek Wederopbouw in Oost Gelre’ in het leven geroepen, die vervolgens een projectplan heeft opgesteld. De werkgroep bestaat uit Drs. Roger Crols, hoofdauteur van het boek, Ben Verheij (Groenlo) voorzitter, Cecile Hulshof (Zieuwent) secretaris en Ben Rendering (Lichtenvoorde) penningmeester. Het boek verschijnt eind van dit jaar en alle leden van de hiervoor genoemde drie oudheidkundige verenigingen krijgen dit boek gratis thuisbezorgd.

Het tijdperk
van de
wederopbouw
raakt steeds
meer in de
belangstelling


Inhoud van het boek
Het boek beoogt de informatie over de Wederopbouw op een aantrekkelijke manier te ontsluiten. De inwoners van de gemeente zijn veelal niet bekend met de geschiedenis van de wederopbouwjaren, de betekenis daarvan voor hun leefomgeving en de daarmee gepaard gaande identiteit. Er is een gebrek aan kennis over (en daarmee ook vaak een gebrek aan waardering voor) die periode. En dat terwijl een en ander vandaag de dag in de vorm van scholen, kerken en woonwijken alom aanwezig en voor iedereen zichtbaar is. Het boek is echter niet alleen gericht op het materiële, maar in het bijzonder ook op het immateriële aspect. Hierbij is het nadrukkelijk ook de bedoeling om door middel van interviews tevens de ervaringen op te tekenen van degenen die deze bijzondere periode in de geschiedenis van Oost Gelre nog hebben meegemaakt. Ook zal in het boek aandacht worden besteed aan de beeldende kunst in en aan gebouwen uit deze tijd en zullen interviews gehouden worden met (nazaten van) de kunstenaars, die het een en ander gerealiseerd hebben. In het boek zal verder middels interviews met ambachtslieden, zoals aannemers, metselaars en timmerlieden, ook een beeld worden gegeven van de ambachtelijke vaardigheden en werkomstandigheden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna