Afbeelding

GroenLinks Oost Gelre: ‘Het is niet leuk, maar het moet wel anders

Algemeen

GroenLinks Oost Gelre: ‘Het is niet leuk, maar het moet wel anders

We hebben op dit moment te maken met verregaande gerechtelijke uitspraken als het gaat om klimaat, milieu en het gebruik van pesticiden. Het blijft niet beperkt tot de landbouw en veeteelt. Ook andere bedrijfstakken worden ermee geconfronteerd. Maar hoe vervelend het ook is het moet anders!

Henk Bleker dacht in 2011 als staatsecretaris de belangen van natuur en milieu in een win-win situatie te laten samen gaan. PAS (Programma Aanpak Stikstof) zou jarenlang vergunningen mogelijk maken. Tot het Europees Hof in 2019 een streep haalde door het plan. Met grote gevolgen voor uitbreidingen bij bouw, verkeer en luchthavens, maar ook voor de landbouw en veeteelt. Uitbreiding en vergunningen gaan op slot. PAS leek destijds het ei van Columbus, het blijkt een windei te zijn dat niet meer gebruikt mag worden. Vergunningen moeten sinds 2019 worden getoetst aan de daadwerkelijke gevolgen op Natura 2000 gebieden. Vast staat dat, naast de Hoge Veluwe, het Vragender- en Korenburger Veen volgens de geldende berekeningen een te hoge stikstofbelasting heeft gekregen.

Sinds de invoering van de PAS zijn er forse uitbreidingen geweest van bedrijven en veestapel. Die bedrijven hebben destijds in goed vertrouwen hun investeringen gedaan. Er waren genoeg waarschuwingen maar die werden, onder aanvoering van de regering, weggewuifd. Ook de rechtspraak heeft jarenlang de situatie laten voortbestaan. Dat is zuur, voor wie het betreft.

Moeder Aarde lijkt de seinen voor de toekomst allemaal op rood te hebben gezet. Groen Links wil eraan meewerken dat de seinen weer snel op groen komen. Dat betekent dat er forse ingrepen nodig zijn voor alle sectoren die een bijdrage leveren aan de bedreiging van ons leefmilieu. Ook op het gebied van landbouw en veeteelt zijn er veranderingen nodig. Inkrimpen is aan de orde van de dag. Oost Gelre zal in de ogen van Groen Links als groene gemeente vergunningen en uitbreidingen moeten plaatsen in nieuwe kaders. Maar wel zo veel mogelijk in samenspraak met belanghebbenden. Pas goedkeuren als er voldaan is aan de nieuwe eisen voor o.a. ons Natura 2000 gebied, het Vragenderveen. Maar ook werken aan nieuwe oplossingen waardoor win-winsituaties ontstaan. Wij zijn vóór groene daadkracht. Groen Links gáát er voor.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna