Kraanvogels. Foto: Herman Vreeman
Kraanvogels. Foto: Herman Vreeman

Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek bestaat 50 jaar

Algemeen

REGIO - In het najaar van 1973 vatte een viertal fanatieke jonge vogelaars het plan op een Vogelwerkgroep te beginnen in Winterswijk. Alle vier waren bezig met het tellen en inventariseren van vogels in het dorp en in de regio en zij hadden daardoor al intensief contact met instanties en personen, die landelijk vogel onderzoek deden. Een systematische aanpak in een actieve werkgroep in de regio ontbrak echter nog.

Op 14 december 1973 werd daarom de vogelwerkgroep Winterswijk opgericht. Doel was door het systematisch tellen van vogels, zicht te krijgen op de aantallen en de aantalsveranderingen en het waarom daarachter in de stand van de soorten. Daarnaast wilde men meer weten over de ecologie van soorten als de kerkuil en de ijsvogel. En de vogelwerkgroep zou een belangrijke positie kunnen vervullen bij het verstrekken van voorlichting en informatie over vogels en vogelbescherming. 

Onderzoek bleef bij de Vogelwerkgroep door de jaren altijd voorop staan want tellen is immers weten en weten is beter beschermen. Om dit onderzoek te organiseren verdeelde de Vogelwerkgroep haar werk in een aantal soorten inventarisaties; naar vogelsoorten als roof-, trek- en watervogels en meer specifiek kerkuilen maar de Vogelwerkgroep organiseerde ook meerjarig onderzoek bijvoorbeeld naar broedvogels. 

Toen de Vogelwerkgroep werd opgericht was er nog weinig kennis van de lokale vogelbevolking. Wel wat betreft de soorten maar niet van de aantallen en de verspreiding. Inmiddels is van iedere vierkante kilometer van het werkgebied bekend welke vogels er voorkomen en in welke getale. (Je kunt dit vinden in de SOVON Atlas van de Nederlandse vogels waarvoor de Vogelwerkgroep natuurlijk alle gegevens van haar werkgebied heeft aangeleverd. )

Op de jaarvergadering van 27 januari 1979 werd de naam gewijzigd in Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek. Er kwamen leden uit buurgemeentes en zo kon er ook een mooie aansluiting ontstaan met aangrenzende vogelwerkgroepen. Was eerst het werkgebied Winterswijk en omgeving, nu werd het werkgebied uitgebreid met Lichtenvoorde, Aalten en een deel van Dinxperlo zodat het totale werkgebied zo’n 335 vierkante kilometer groot is.

Waar men in 1973 begon met 26 leden , is dit aantal nu gegroeid tot rond de 70. Een aantal dat door de jaren heen steeds stabiel bleef en waar zich de laatste jaren ook steeds meer jonge leden aan toevoegen. (Leuk feitje: in de oprichtingsnotulen staat te lezen dat men op zoek is naar “een ouder bestuurslid, dat wil zeggen ouder dan 40”. Er waren destijds teveel jonge honden).

Betekenis van de Vogelwerkgroep
Met de gegevens die de Vogelwerkgroep door de jaren heeft verzameld (vaak bij nacht en ontij want vogelaars zijn vaak ’s ochtends vroeg en ’s nachts op pad) was het steeds mogelijk belangrijke bijdrages te leveren aan het beschermen van de natuur in de regio. Al vrij kort na de oprichting werd actief mee gediscussieerd over onder andere het gemeentelijke bestemmingsplan, de ruilverkaveling Winterswijk West, het streekplan en de aanpak van de Winterswijkse beken. Ook leverde de Vogelwerkgroep met haar data een belangrijke bijdrage aan het Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk wat een aantal belangrijke natuurontwikkelingsprojecten uitvoerde. Met telreeksen is er immers een fantastisch inzicht in de biodiversiteit van de dorpskernen en het buitengebied. En nu, met telreeksen van 50 jaar, is de urgentie om vogels van het agrarisch natuurlandschap in kaart te brengen en te beschermen actueler dan ooit. Soorten als de ortolaan, de kuifleeuwerik en europese kanarie zijn bijvoorbeeld inmiddels al verdwenen. En de kievit wordt steeds schaarser. Gelukkig komen er ook nieuwe soorten bij; denk aan de zilverreiger en niet te vergeten de oehoe.

Viering 50 jarig bestaan
Op zaterdag 16 maart wordt het 50-jarig bestaan gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Grachtenhuys in Bredevoort. Voor leden, genodigden en belangstellenden zullen er naast een receptie ook allerlei activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Ter zijner tijd volgt hierover nadere informatie.

Grauwe klauwier. Foto: Hans Schoppers

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant