Belanghebbenden discussiëren in Herberg Erve Kots over komst windmolens. Foto: Theo Huijskes
Belanghebbenden discussiëren in Herberg Erve Kots over komst windmolens. Foto: Theo Huijskes

Discussie over windmolens in Berkelland en Oost Gelre

Maatschappij

BERKELLAND/OOST GELRE - Een tweetal informatiebijeenkomsten -en dat met de titel Windcafé- over de mogelijke komst van windmolens in deze regio, hebben nog niet de duidelijkheid verschaft die men ervan verwacht had. De beide voorlichtingssessies werden in de afgelopen week op de dinsdag- en donderdagavond georganiseerd bij Herberg Erve Kots in Lievelde. Zoals bekend hebben de gemeenten Berkelland en Oost Gelre de handen ineen geslagen om de van rijkswege opgelegde verplichtingen ten uitvoer te brengen door gezamenlijk de mogelijkheden van windenergie in beide gemeenten te onderzoeken. Dit met de medewerking van een landelijk adviesbureau en met de inzet van een tweetal, door beide gemeenten ingezette beleidsambtenaren. Verantwoordelijk wethouders betreffende de energietransitie zijn Gerjan Teselink (Berkelland) en Bart Porskamp (Oost Gelre).

Door Theo Huijskes

Zoekgebied K, gelegen tussen Mariënvelde, Groenlo en Ruurlo
De informatieverstrekking spitste zich met name toe op het zogenoemde zoekgebied K oftewel de tussen Mariënvelde, Groenlo en Ruurlo aangewezen mogelijke locatie voor windtribunes. Het mag dan ook als logisch worden aangemerkt dat het merendeel van de aanwezigen in deze contreien hun woon- en/of werkbestemming hebben. De windmolens worden aangemerkt als een duurzame bron van energie, maar worden tegelijkertijd gezien als onwelkome obstakels in de directe omgeving vanwege de hinderlijke slagschaduw, geluidsoverlast en landschapsvervuiling en de daaruit voortvloeiende waardevermindering van woningen in de directe omgeving. De gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben ervoor gekozen om in het belang van hun inwoners hierin samen op te trekken.

Samen d’ran voor Achterhoek RES (Regionale Energie Strategie) 
Tijdens de bijeenkomsten werd ook nog eens gewezen op het Klimaatakkoord Parijs, hetgeen voor alle aangesloten landen, waaronder Nederland, heeft geresulteerd in een landelijke opgave voor hernieuwbare energie in 2030. In het verlengde daarvan is onder het mom van ‘Samen d’ran!’ Achterhoek RES (Regionale Energie Strategie) in het leven geroepen. De RES heeft vervolgens geleid tot de samenwerking Berkelland-Oost Gelre. Beide gemeenten hebben nu mogelijke thema’s voor nieuw windbeleid aangedragen met daaronder aspecten als hoogte, afstand, geluidshinder, slagschaduw en dergelijke. Daarnaast wordt er rekening gehouden met gezondheidsaspecten, landschap, natuur en dierenwelzijn. Bij dit alles staat de participatie voorop, anders gezegd: inwoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij concrete initiatieven voor windturbines. Daarbij valt te denken aan concrete initiatieven voor windtribunes en in het bijzonder aan aspecten als locatie, inpassing, lokaal eigenaarschap en financiële participatie.

Nog 4 inspraakmogelijkheden
Vanzelfsprekend werden er tijdens beide informatieavonden door met name direct belanghebbenden tal van al dan niet kritische opmerkingen gemaakt en vragen gesteld met discussies over en weer tot gevolg. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat de bewoners van het gebied K duidelijk teleurgesteld zijn in de gehele gang van zaken. Zo is men van mening dat men veel te laat van de op tafel liggende plannen in kennis is gesteld. “Dit gebeurde pas op het moment dat de beslissing eigenlijk al was genomen. Wij konden geen bezwaar indienen en onze vragen werden schriftelijk afgewimpeld, anders gezegd: Wij worden niet serieus genomen. Ook de vraag waarom zoekgebied K het enige gebied is waarnaar gekeken wordt, wordt slecht beantwoord”, aldus aanwezigen tijdens beide informatieavonden. Van de zijde van de organisatie werd de mededeling gedaan dat alle belanghebbenden binnen het gebied K niet alleen het verslag van de beide bijeenkomsten, maar ook de presentatiedia’s, alsmede de zich aandienende achtergrondinformatie gaan ontvangen. Daarnaast werd aangekondigd dat er na de vakantieperiode, en dat in de maand augustus, gesprekken zullen plaatsvinden met inwoners in het algemeen en met direct betrokkenen in het bijzonder. Verder wordt er in de maand september een nieuwe informatiebijeenkomst belegd, waarbij tevens werd aangetekend dat er dan voor alle direct belanghebbenden in totaal nog vier reactie-mogelijkheden zijn. Te weten twee momenten in het participatieproces en verder tijdens de inspraak op windbeleid/RODE en bij de inspreekronde tijdens de gemeenteraadsvergaderingen van Berkelland en Oost Gelre.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna