Afbeelding

Ook Oost Gelre heeft een stikstofprobleem

Opinie

Ook Oost Gelre heeft een stikstofprobleem

De uitslag van de provinciale verkiezingen kwam niet als een grote verrassing. In tijden van maatschappelijke onvrede zie je vaker dit soort uitslagen. Maar helaas, door een verkiezingsuitslag gaat de slechte staat van onze natuur echt niet verbeteren. Deze realiteit zal ook snel duidelijk worden voor de nieuw samen te stellen Gedeputeerde Staten. Linksom of rechtsom, drastische ingrijpen in de stikstofuitstoot zal onontbeerlijk zijn voor het behoud en herstel van onze natuur.

Een van de topics waar veel over gesproken en geschreven wordt, is het probleem van de piekbelaster. Concreet spreken we in deze regio dan over de piekbelasters op het Natura-2000 gebied het Korenburgerveen. De overheid blijft talmen om de piekbelasters bij naam te benoemen maar het definiëren daarvan is helemaal niet zo moeilijk. Daarom hebben enkele milieubewegingen dit nu zelf ter hand genomen en nauwkeurig doorgerekend.
De top-10 piekbelasters op het Korenburgenveen is nu bekend en deze informatie is met ons gedeeld. Niet minder dan 7 van de 10 piekbelasters vallen binnen de gemeente Oost Gelre! Alleen al daarom zou B&W zich meer in deze materie moeten verdiepen. Natuurlijk zijn wij bereid deze informatie met hen te delen en te bespreken hoe B&W druk zou kunnen uitoefenen op provincie om tot actie over te gaan.
Herstel van biodiversiteit, zo mooi beschreven in het coalitieakkoord zijn loze woorden als men zich niet actief inzet voor behoud van het Korenburgerveen. Zonder echte aanpak van de stikstofuitstoot is de achteruitgang van de biodiversiteit daar niet te stoppen als het al niet te laat is.

Het is verbazingwekkend dat ons gemeentebestuur blijft aanmodderen op een doodlopende stikstofweg. Want tegen de landelijke trend in worden hier nog steeds vergunningsaanvragen voor uitbreiding van de veestapel in behandeling genomen. 

Een paar actuele voorbeelden:

* In Groenlo heeft een grote varkensondernemer zijn overbuurman opgekocht met de intentie daar een grote nieuwe schuur te bouwen om daarmee het totaal aantal varkens van ca 10.000 met nog eens 2000 uit te breiden. De eerste aanvraag voor een vergunning loopt al sinds medio 2021 zonder dat er tot op heden een besluit is genomen. Afwijzing is de enige logische en houdbare beslissing maar daar is natuurlijk wel enige bestuurlijke moed voor nodig.

* In Lievelde is begin 2022 een vergunning verleend voor een nieuwe stal voor uitbreiding van 3000 naar ruim 5000 varkens. Vanuit de buurt is daar protest tegen aangetekend. Er wordt nu al een jaar gewacht op reactie vanuit Oost Gelre. Onderbouwing van deze vergunning is gebaseerd op drijfzand en eigenlijk is het heel simpel: laat deze agro-ondernemer weten dat vergunning wordt ingetrokken. Ook hier ontbreekt de bestuurlijke moed om door te pakken.

* In Vragender heeft een agro-ondernemer het plan opgevat zijn bedrijf om te vormen. Plan is te stoppen met melkvee en daarvoor in de plaats nieuwe stallen te bouwen voor 84.000 (!) kippen. Een eerste screening met betrekking tot milieu-effecten (o.a. stank en fijnstof) laat een enorme verslechtering voor de directe omgeving zien. De vergunningsaanvraag loopt nog niet maar het is verontrustend dat de overheid op voorhand geen milieu-technisch voorbehoud maakt.

In deze dossiers zien we iedere keer hetzelfde patroon terugkomen; “creatief goochelen” met dier- en stikstofrechten met als netto resultaat een toename van de veestapel. Het is twijfelachtig of deze manier van creatief rekenen juridisch houdbaar zal blijken. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom B&W geen knopen durft door te hakken in bovenstaande voorbeelden.

U zult begrijpen dat dit soort plannen niet stroken met onze uitgangspunten. Daarom volgen we dit soort ontwikkelingen kritisch en daar waar nodig tekenen we bezwaar aan. 

Uitbreiding van de Achterhoekse veestapel moet nu stoppen. Inzetten op echte reductie is de enige logische en acceptabele weg. We zijn benieuwd of B&W deze uitspraak durft te onderschrijven en ook daarnaar gaat handelen.


Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna