Gemeentehuis Oost Gelre. Op OOG na, dienden alle partijen een (gezamenlijke) motie in. Foto: Bram Wassink/archief Achterhoek Nieuws

Gemeentehuis Oost Gelre. Op OOG na, dienden alle partijen een (gezamenlijke) motie in. Foto: Bram Wassink/archief Achterhoek Nieuws

Golf van moties bij begrotingsvergadering

Politiek

OOST GELRE - Bij de behandeling van de programmabegroting 2023-2026 afgelopen dinsdag kwamen er 8 moties op tafel. Verrassend genoeg was er geen motie van OOG. De overige partijen dienden wel allemaal een motie in, al dan niet gezamenlijk. NLog trok tijdens de vergadering haar enige motie in. Een motie is een uitspraak van de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat. Vaak roepen moties het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. Een aangenomen motie is niet bindend: het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dan wel uitleg geven.

Door Kyra Broshuis

Zonnepanelen op bedrijfsdaken
OLW en de PvdA willen dat het college bij alle nieuw uit te geven kavels voor de huidige en toekomstige Laarberg contractueel vastlegt dat het dak geschikt dient te worden gemaakt voor zonnepanelen. “Industrieterrein Laarberg heeft nog nauwelijks zonnepanelen op bedrijfsdaken terwijl zonnepanelen een belangrijke bijdrage leveren aan onze energietransitie en -doelstellingen” zeggen Paul Wallerbos (OLW) en Richard Klein Tank (PvdA). De motie wordt aangenomen, alleen NLog stemt tegen. “De markt doet zijn werk hierin”, zegt Bertie Bosker.

Sint en Kerst zonder collecte
OLW zegt dat in de kleine kernen huis-aan-huis wordt gecollecteerd om de verschillende sinterklaasvieringen en kerstactiviteiten te kunnen organiseren. Door de inflatie en energiecrisis hebben inwoners moeite een bijdrage te leveren. “In een klein dorp (met bijbehorende sociale druk) is het voor ouders eigenlijk geen optie om geen gift te doen”, zegt Wallerbos. Sommige bewoners zouden zich gedwongen voelen uitvluchten te verzinnen waardoor de kinderen niet mee kunnen doen aan activiteiten/vieringen. OLW vraagt het college te bekijken of het collecteren kan vervallen en het verlies gedekt kan worden uit bijvoorbeeld het surplus van de begroting. De motie krijgt geen steun van andere fracties en wordt dus verworpen.

Geen uitbreiding agrarische stallen
PvdA en OLW vinden het ongewenst dat door nieuwvestiging, nieuwbouw van stallen of staluitbreiding op bestaande agrarische erven het aantal dieren verder toeneemt. “Er zijn momenteel verschillende plannen waarbij agrarische ondernemers verouderde bedrijven, met stallen die al dan niet meer in werking zijn, opkopen met het doel hier nieuwbouw van grotere stallen voor grotere aantallen (extra) dieren te realiseren, waardoor de veestapel in Oost Gelre verder groeit in plaats van inkrimpt”, zegt Klein Tank van de PvdA. De twee partijen willen dat de raad voorlopig geen medewerking verleent aan uitbreiding van agrarische bouwblokken in het bestemmingsplan buitengebied. De motie krijgt geen steun van VVD, NLog en CDA en haalt het dus niet.

Uitvoeringsagenda
CDA en VVD komen met de oproep snel te komen met een college-uitvoeringsagenda. “In het coalitieprogramma is het college gevraagd om het coalitieprogramma uit te werken in een college-uitvoeringsprogramma. Vanwege diverse crisissen is er de urgentie om snel maatregelen/projecten/beleid te gaan ontwikkelen. Veel opgaven en ambities  vragen een ‘lange adem’ en we moeten snel beginnen om aan het einde van deze raadsperiode resultaat te kunnen waarnemen”, zegt Walter Leemreize namens de twee coalitiepartijen. De partijen willen in de raad van februari 2023 een programma zien met een heldere prioritering. De motie wordt ondersteund door alle fracties.

Masterplan De Driehoek
Een masterplan voor de omgeving van De Driehoek in Lichtenvoorde. Dat is de oproep van VVD en CDA. “Zodat snel gestart kan worden met de transformatie naar meer woningen en een kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte en leefomgeving in en rond De Driehoek, met een straal van ca. 200 meter”, zegt Leemreize van het CDA. “Dit masterplan, ook wel vlekkenplan genoemd, moet opgenomen worden in het college-uitvoeringsprogramma van 2023.” Ook deze motie van de coalitiepartijen wordt unaniem aangenomen.

Drugs d’r uut!
“We krijgen, ondanks alle maatregelen, nog steeds signalen van problematisch drugsgebruik”, zeggen Leemreize van het CDA en Bürer van de VVD. “Naast preventief drugsbeleid zijn er ook mogelijkheden tot repressief beleid. Middelen als campagnes, verhoogde handhavingscapaciteit en een horeca- dan wel verenigingsverbod zouden kunnen aansluiten bij een preventief beleid en tevens een duidelijk signaal afgeven: in Oost Gelre hebben we een zero tolerancebeleid op drugs.” De partijen willen een harde aanpak van drugsgebruik waarbij in elk geval de collectieve horeca-ontzegging wordt meegenomen.” Alle partijen kunnen zich vinden in het dit voorstel en de motie wordt dan ook aangenomen. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna