De kruising van de N18 met de Zieuwentseweg bij Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes

De kruising van de N18 met de Zieuwentseweg bij Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes

Alle zienswijzen ongegrond verklaard

Vervoer

Bestemmingsplan N18 Zieuwentseweg vastgesteld

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Op het bestemmingsplan N18 Zieuwentseweg / Richterslaan Lichtenvoorde zijn in totaal 7 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn allemaal op tijd ingediend en daardoor alle 7 ontvankelijk verklaard. Dat brengt de indieners echter niet verder want alle zienswijzen zijn ongegrond verklaard. Enkele ingebrachte zaken hebben wel geleid tot in een aanpassing in de landschappelijke inpassing die bij het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd.

Dieren
De eerste zienswijze gaat over de dieren in het gebied rondom de Boschlaan. De indiener vreest voor aantasting van het leefgebied en vindt dat er van de gemeente verwacht mag worden dat ze het voortouw neemt in het beschermen van bestaand groen en het uitbreiden daarvan waar mogelijk. De gemeente stelt dat er in het kader van de Wet Natuurbescherming onderzoeksrapporten zijn opgesteld waaruit blijkt dat er, met uitzondering van vleermuizen, geen aanvullend onderzoek of een ontheffing nodig is omdat het leefgebied van de beschermde soorten niet wordt aangetast. Wel worden er extra bomen geplant als extra maatregel ten aanzien van de landschappelijke inpassing.

Lichtinval
De tweede zienswijze gaat over lichtinval van landbouw- en vrachtverkeer. De indiener vindt dat het licht van het verkeer niet door een geleiderail kan worden afgevangen. Ook een brede beukenhaag is, in de winter, onvoldoende. Een bosperceel met beuken zou niet jaarrond dekkend genoeg zijn om lichtinval tegen te gaan; men stelt een alternatief voor op basis van een laurierhaag. De gemeente geeft aan dat er in het landschapsplan op deze plaats extra bomen worden geplant. Hiervan was nog geen sprake tijdens het voorontwerpbestemmingsplan. Daardoor worden er, behalve het verplaatsen van de bomen, geen wijzigingen in de situatie langs de parallelweg ten opzichte van de huidige situatie aangebracht. Gelet op de rijrichting wordt er op dit wegvak geen lichthinder verwacht voor de woningen aan de Boschlaan.

Tunnel
In zienswijze nummer 3 geeft de indiener aan dat het hellingspercentage van de fietstunnel niet te steil mag zijn. Tevens zegt de indiener dat het profiel van de tunnel gelijkvloers zou moeten zijn zonder hoge opstaande randen, gelet op gebruiksgemak en veiligheid voor scootmobielrijders. Een goot zou daarom voorzien moeten zijn van een rooster zodat deze overrijdbaar is.  Volgens de gemeente zal de tunnel aan alle normen voldoen. De exacte uitvoering is nog niet bekend en de indiener zal van de verdere uitwerking van de tunnel op de hoogte worden gehouden.

Sluipverkeer
Sluipverkeer is het onderwerp van zienswijze nummer 4. De indiener geeft aan dat afsluiting van het kruispunt in de Zieuwentseweg tot gevolg gaat krijgen dat er intensiever gebruik gemaakt gaat worden van het alternatief om via de huidige parallelweg naar de kruising Lichtenvoorde-Zuid te rijden in plaats van de Zieuwentseweg te volgen naar het kruispunt met de Richterslaan. Gevreesd wordt dan ook voor een aanzienlijke toename van sluipverkeer op deze weg. De gemeente zegt dat de reeds bestaande problemen die genoemd worden met betrekking tot de parallelweg en de knelpunten op de weg, los staan van de ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt. De verkeerssituatie van een aantal wegen, onder andere ter plaatse van de parallelweg bij het Texaco-tankstation, zal gemonitord worden na uitvoering van de ingreep die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Mocht daaruit blijken dat verdere ingrepen noodzakelijk blijken, zullen die worden getroffen.

Richterslaan
Zienswijze 5 gaat over de Richterslaan. De indiener verwacht een bovenmate druk op deze weg waardoor de problemen in de bebouwde kom worden vergroot. In de reactie van de gemeente staat dat in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid de Richterslaan bestempeld is als gebiedsontsluitingsweg en als zodanig aangelegd en ingericht. De N18-aanpak zorgt naar verwachting inderdaad voor een toename van de verkeersdruk op de Richterslaan, echter leidt dit naar verwachting niet tot een bovenmatige verkeersdruk, zo vindt de gemeente. Verkeerstechnisch gezien kan de Richterslaan een toename van verkeer goed afwikkelen.

Harreveld
De volgende zienswijze, nummer 6, verhaalt over de gevolgen voor Harreveld. De indiener vreest voor toename van gemotoriseerd verkeer door Harreveld, de Harreveldseweg vanaf Zieuwent en de Kerkstraat. ‘De parallelweg wordt door veel fietsverkeer vanuit Harreveld gebruikt richting Lichtenvoorde en Groenlo (onder andere de schooljeugd die naar het Marianum fietst). De route door Harreveld zal naar verwachting aanzienlijk meer (sluip)verkeer gaan aantrekken met als gevolg een toename van hinder als gevolg van geluid en fijnstof, alsmede gevaarlijke verkeerssituaties’, zo schrijft de indiener.  

De gemeente zegt dat het om reeds bestaande problemen gaat die los staan van de ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt. ‘Een recente verkeerstelling op de Kerkstraat (ten noorden van de Grachtstraat, ter hoogte van de school) geeft aan dat hier per etmaal ongeveer 2.500 motorvoertuigen rijden. De afsluiting van de Zieuwentseweg-N18 leidt tot een beperkte toename van verkeer op de Harreveldseweg en Kerkstraat. Het betreft een deel van het verkeer tussen Mariënvelde en de bebouwde kom van Lichtenvoorde. We verwachten dat dit geen grote hoeveelheid verkeer is. Verkeer tussen Zieuwent en de N18 (Varsseveld, A18 en verder) rijdt nu al via Harreveld en niet via de Zieuwentseweg-N18. Deze route is immers ongeveer 2.300 meter korter en met de auto ongeveer 3 minuten sneller. Hetzelfde geldt voor verkeer tussen Ruurlo en de N18 (Varsseveld, A18 en verder). Dit verkeer rijdt of door Harreveld of via Mariënvelde, Halle en de N330. Verkeer tussen Beltrum en de N18 (Varsseveld, A18 en verder) rijdt in de huidige situatie via de Zieuwentseweg – Boschdijk – Lakendijk – N18. We verwachten dat dit verkeer na de afsluiting via de omgelegde Lakendijk en de aansluiting Richterslaan de N18 bereikt’, zo laat de gemeente weten. 

Boschlaan
De laatste zienswijze richt zich op de inrichting van de ruimte tussen de bocht van het verlengde van de Richterslaan en de aanpalende percelen aan de Boschlaan 8, 8a en 8b. De gemeente gebruikt dezelfde argumenten als bij zienswijze 2. Ook deze laatste motie is ongegrond verklaard.

Schatberg en Kerkhoflaan
De gemeente laat daarnaast nog weten dat het afsluiten van het kruispunt Zieuwentseweg gevolgen zal hebben voor de wijk Schatberg en de Kerkhoflaan. “In 2022 wordt de voorbereiding van de herinrichting voor de Kerkhoflaan vervolgd, waarna in 2023 de weg opnieuw wordt ingericht. Dit gebeurt in overleg met de aanwonenden. Voor de herinrichting is 403.000 euro beschikbaar. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft een modelstudie gedaan naar de gevolgen voor de verkeersintensiteiten bij afsluiting van het kruispunt Zieuwentseweg - N18. Hierbij is reeds rekening gehouden met de afwaardering van de Kerkhoflaan naar 30 km/uur. Uit de modelstudie komt een verwachte intensiteit van 2000 motorvoertuigen per etmaal voor de Kerkhoflaan, dat is een intensiteit die past binnen een erftoegangsweg. Wel is dit bijna een verdubbeling van de huidige intensiteit op de Kerkhoflaan (1080 motorvoertuigen bij meting in september 2020). Na afsluiting van het kruispunt N18 - Zieuwentseweg worden de verkeersintensiteit en samenstelling gemeten, zodat van de juiste gegevens uitgegaan wordt voor de herinrichting”, zegt wethouder Bonsen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna