Een deel van het vernieuwde stratenplan in Lievelde. Foto: Theo Huijskes
Een deel van het vernieuwde stratenplan in Lievelde. Foto: Theo Huijskes Foto:

Gemeente verliest zaak Jaartsveld

Herinrichting Lievelde kost mogelijk tonnen extra

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre heeft het onderspit moeten delven in een civiele schadeprocedure tussen voormalig wegenbouwer Jaartsveld uit Varsseveld (failliet verklaard in juni 2013, ThH) en de gemeente. Het gaat om een proces vanwege de wanprestatie die de aannemer volgens de gemeente heeft geleverd bij de herinrichting van de straten in Lievelde, een aantal jaren geleden. Daarom besloot de gemeente destijds om een andere aannemer het karwei te laten afmaken.

Volgens de laatste informatie kan deze uitspraak de gemeente ruim 500.000 euro kosten, en dat is dan nog exclusief de verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten en de kosten van de advocaat. Dit alles met het gevolg dat aan de in 2011 uitgevoerde herinrichting van het stratenplan in Lievelde een extra duur prijskaartje komt te hangen. Deze zaak kwam aan het licht tijdens de commissievergadering, waarbij de PvdA-fractie bij monde van voorzitter Richard Klein Tank haar verbazing uitsprak over het gegeven dat het college van b&w zich gedurende de looptijd van de gehele procedure slechts beperkt heeft tot het aanmerken van de zaak als een risico in de daarvoor bestemde risicoparagraaf.

College: 'Niet stoppen met Jaartsveld had méér gekost'

"Inmiddels hebben wij kennis genomen van het vonnis en de toelichting van het college", aldus Klein Tank. "Daaruit blijkt dat op nagenoeg alle onderdelen van de vordering Jaartsveld gelijk heeft gekregen. Het vonnis is zelfs 'bij voorraad uitvoerbaar'. Dat wil zeggen dat de gemeente niet mag wachten met betalen tot er een uitspraak in een (eventueel) hoger beroep is."

Verkeerde inschatting
De PvdA-fractie kan daarnaast geen begrip opbrengen voor het feit dat het college in haar nota op geen enkele wijze het boetekleed aantrekt voor een - mogelijk - verkeerde inschatting in deze kwestie. Ook is de fractie ontstemd over het feit dat in de nota een verwijt richting de rechter wordt gemaakt, omdat 'de gemeente ten onrechte een proceskostenveroordeling heeft gekregen'. "Dit alles heeft de PvdA aangespoord om uw college te vragen waarom de gemeenteraad niet eerder over dit vonnis is geïnformeerd? Waarom heeft het college in het kader van actieve informatieplicht hierover geen mededeling gedaan? Gaat het college in hoger beroep tegen dit vonnis bij het Gerechtshof? Is het college niet tot het inzicht gekomen dat haar aanvankelijke inschatting, dat zij het gelijk volledig aan haar zijde heeft, onjuist was? Hoe groot is het totale financiële nadeel voor de gemeente als gevolg van deze juridische procedure en hoe wordt dit nadeel gedekt? En tenslotte, wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze gehele gang van zaken en welke lessen kunnen uit dit dossier getrokken worden?"

Hoger beroep
Wethouder Vincent van Uem deelde in een eerste reactie mee dat het voltallige college de beslissing heeft genomen om de overeenkomst te ontbinden en nog steeds volledig achter deze beslissing staat. "Omdat het vonnis pas op 31 oktober in b&w is behandeld, zal behandeling in de raad tijdens de decembervergadering aan de orde zijn. Daarnaast is van gemeentewege met de curatoren van Jaartsveld overeengekomen om voorlopig niet over te gaan tot executie van het vonnis. Beide partijen hebben nog het nodige uitzoekwerk te doen. Bovendien kunnen niet alle kosten, waartoe wij als gemeente zijn veroordeeld, gezien worden als financieel nadeel. Zo is er een bedrag van ruim 165 duizend euro opgenomen voor de terugbetaling van een door de gemeente geïncasseerde bankgarantie. Als gemeente hebben wij de overeenkomst laten ontbinden vanwege het feit dat naast de aanneemsom van 3,3 miljoen euro een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro voor meerwerk moest worden betaald. De belangrijkste vraag voor ons college is dan ook niet wat de kosten zijn van deze procedure, maar de vraag wat de kosten zouden zijn geweest wanneer het college niet had besloten om de overeenkomst te ontbinden", aldus Van Uem, die wel bevestigde dat de gemeente in hoger beroep gaat. "Het grote financiële belang voor de gemeente ten aanzien van de nog openstaande discussiepunten rechtvaardigt een dergelijke stap."