Oost Gelre een kansrijke gemeente, maak er dan ook werk van!

In de Elna van 24 januari jl. heeft de Gemeente Oost Gelre een artikel geplaatst met de titel 'Oost Gelre een kansrijke gemeente'. Het is uiteraard belangrijk om als gemeente goed te communiceren tussen bestuursorgaan en burgers. Laat onverlet dat de inhoud van de communicatie juist dient te zijn.
Als Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre hebben wij de behoefte van burgers en bedrijven ten aanzien van wonen en werken geïnventariseerd. Daaruit komt naar voren dat de behoefte en het aanbod niet op elkaar aansluit. Daarnaast wordt er louter gesproken over krimp, krimp en nog eens krimp. Op het moment dat niet alleen de gedachten maar ook het beleid is ingestoken op krimp, dan wordt krimp gefaciliteerd en gaat daarmee steeds sneller. Het heeft een negatief sneeuwbaleffect. Wij zijn van mening dat dit sneeuwbaleffect kan omslaan in groei. Wij willen samen met veel inwoners binnen onze prachtige gemeente van 'krimp naar groei'. Uiteraard weten wij dat dit ambitieus is, maar wij zijn van mening dat je krimp het hoofd kunt bieden door jonge mensen te behouden / aan te trekken, senioren passende woonruimte aan te bieden ter bevordering van de doorstroming en bedrijven optimaal te faciliteren in plaats van te dicteren.
Hieronder een aanvulling en enkele kanttekeningen bij het bericht van de gemeente.

Werken
Het doet ons deugt te vernemen dat de gemeente zich inzet bedrijven te faciliteren bij groei en verplaatsing en dat men tevens financieel mee wil denken. Toch krijgen wij als werkgroep ook veel andere berichten binnen. Er zijn bijna 120 bedrijven geënquêteerd en ca. 54% heeft een reactie gegeven. Uit de reacties van de bedrijven komt naar voren dat met name op het gebied van ruimtelijke ordening een andere houding wenselijk is. Zie voor een samenvatting van reacties onze website www.wwwog.nl

Banen/Wonen
Citaat artikel gemeente : "We doen er alles aan om jongeren aan de Achterhoek te binden en nieuwe werkzoekenden te verleiden… Maar ik zie ook dat scholen steeds minder leerlingen hebben…"
Veel bedrijven hebben vacatures en dat komt voor een groot deel door de aantrekkende economie. Daarnaast stromen er aankomende jaren ook behoorlijk veel mensen uit het arbeidsproces. Het is voor bedrijven essentieel dat er verjonging plaatsvindt en personeel wordt aangetrokken. Te makkelijk is het dan om als gemeente te stellen: 'dat is het landelijke beeld'. Om te kunnen groeien en aantrekkelijk te blijven dien je als gemeente de juiste randvoorwaarden te creëren (werk, wonen, bereikbaarheid). Er zijn veel openstaande vacatures, de bereikbaarheid via de N18 wordt beter, echter de behoefte van passende woningen blijft achter bij de vraag. Nog een citaat van de gemeente: "de wachtlijsten bij de woningbouwcorporaties zijn relatief kort''. De werkgroep heeft veel reacties van woningzoekenden ontvangen en dit geeft toch echt een ander beeld. Zie voor meer info onze enquête wonen op de website www.wwwog.nl.
De huidige woningmarkt is door het beperkt aantal beschikbare woningcontingenten als in beton gegoten. Er is geen ruimte om naar behoefte te bouwen. Ook wij zijn van mening dat ongebreidelde nieuwbouw niet de oplossing en absoluut niet wenselijk is. Daarentegen is het essentieel dat er ruimte komt om wél naar behoefte te kunnen bouwen. Een veel gemaakte opmerking vanuit de politiek is dat nieuwbouw zorgt voor waardevermindering van de bestaande huizen. Dit is niet relevant aangezien we insteken op het bouwen van woningen in een segment dat momenteel onderbelicht is: goedkope koop- en huurwoningen voor starters en alleenstaanden en seniorenwoningen.

Ontgroeningen / vergrijzing
Dat er over 15 tot 20 jaar mogelijk minder mensen in Oost Gelre wonen, dat zou kunnen. De huidige demografische ontwikkelingen spreken wij niet tegen. De vraag is of het aantal huishoudens dan ook minder is? De gezinssamenstelling verandert. Daarnaast leven wij NU en dien je als bestuurder de verantwoordelijkheid te nemen om de behoeften van de huidige inwoners en bedrijven te vervullen. Blijf niet denken en vasthouden aan oude afspraken die inmiddels zijn achterhaalt en niet recht doen aan de huidige tijd. Ook tijdelijke huisvesting, dat niet ten koste gaat van woningcontingenten, zou daar dus aan bij kunnen dragen. Echter daar is de afgelopen jaren in Oost Gelre niets van terecht gekomen, ondanks dat het college van B&W door een aangenomen amendement van het CDA is opgedragen om hier mee aan de gang te gaan.

Goed overleg
Een goede communicatie is essentieel om met alle betrokkenen samen vooruit te gaan. Wij hopen dat niet alleen het college van B&W maar de gehele gemeentelijke organisatie samen met de inwoners en bedrijven van onze mooie gemeente zich inzetten om aantrekkelijk te blijven. Faciliteren en niet dicteren, samen bouwen, samen overleggen, samen behoeften van onze burgers en bedrijven vervullen, samen denken in groei, samen de krimp het hoofd bieden. Zo hebben wij er vertrouwen in dat wij samen gaan van 'krimp naar groei'.
Wilt u meepraten over de toekomst van Oost Gelre? Op www.wwwog.nl is een forum waar u mee kunt discussiëren over onze toekomst. Tevens vindt u daar een artikel van de Telegraaf dat een weerspiegeling is van de huidige problematiek.


Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre