De gemeente gaat het ondernemersklimaat voor agrarische bedrijven onderzoeken. Foto: Theo Huijskes
De gemeente gaat het ondernemersklimaat voor agrarische bedrijven onderzoeken. Foto: Theo Huijskes Foto: Theo Huijskes

Onderzoek naar agrarisch

ondernemersklimaat in Oost Gelre

OOST GELRE - "Vanuit economisch perspectief gezien, acht het college van b&w een gezond ondernemersklimaat in het buitengebied van Oost Gelre van het allergrootste belang. Daarom sturen wij een voorstel richting de gemeenteraad om een sociaal economisch onderzoek te laten uitvoeren onder de circa 300 agrariërs die deze gemeente telt." Dit zegt wethouder economische zaken Marieke Frank. Het college stelt voor om ten behoeve van dit onderzoek een budget van circa 60 duizend euro uit te trekken. Het voorstel komt aan de orde in de commissievergadering van 20 februari en vervolgens in de raad van 6 maart.

Door Theo Huijskes

Het is overigens de gemeenteraad zelf, die de eerste aanzet heeft gegeven voor een dergelijk onderzoek. Omdat de raad, gelet op mogelijke sociaal economische problematiek, wil weten hoe het is gesteld met de agrarische sector in de gemeente Oost Gelre, is er een voorbereidingstraject opgestart en inmiddels afgerond. Met het oog op het vervolg daarvan is het belangrijk om de te onderzoeken doelgroep en de verwachtingen van het onderzoek nader vast te leggen en daarvoor kaders te stellen. Een aangelegenheid die is voorbehouden aan de raad. Wethouder Frank geeft aan dat men er ook naar streeft om een zo'n duidelijk en compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie in de agrarische sector van Oost Gelre.

Een positieve boost
"De economie trekt op dit moment weliswaar weer aan, maar het is belangrijk dat het voor de agrariërs economisch ook weer bergopwaarts gaat. Er moet in deze sector zeker naar de toekomst gekeken worden. Er moeten plannen worden gemaakt, waarbij de aspecten 'Wat zijn de kansen?' en 'Wat zijn de risico's?' centraal staan. Ook de agrarische wereld groeit pas wanneer de ondernemer groeit. Door plannen voor de toekomst te maken, weet een onderneming waar hij staat en dat zorgt voor een gezonde economische situatie met het gevolg dat deze branche een positieve boost kan maken", aldus het college.

Burgemeester en wethouders zijn zich er terdege van bewust dat het aantal agrarische bedrijven de laatste jaren reeds behoorlijk is geslonken en dat deze tendens zich ook in de komende jaren voortzet. Marieke Frank hierover: "Van de nu nog aanwezige agrarische bedrijven stoppen er circa 3% per jaar. Dit betekent dat Oost Gelre, ook gelet op de schaalvergroting, over 10 jaar 100 bedrijven minder heeft. Daarom willen wij via een onderzoek helder krijgen hoe het niet alleen in algemene zin, maar ook in individuele zin gaat in deze sector, wie stoppen er, wie willen verder en wie hebben daarbij hulp nodig?"

Deskundig bureau
Het onderzoek zal breed worden uitgevoerd, hetgeen betekent dat de aandacht niet alleen ligt op de varkenshouderij, maar ook op de melkveehouderij en andere onderdelen van de agrarische sector komt te liggen. "Het is de bedoeling dat voor de gehele operatie een deskundig onderzoeksbureau wordt ingehuurd, dat reeds succesvol heeft geopereerd in de gemeenten Hof van Twente en Berkelland. Dat bureau zorgt ervoor dat alle agrariërs brieven met uitnodigingen krijgen voor te beleggen informatieavonden, waarbij ook de zogenoemde erfbetreders aanwezig zullen zijn. Daarnaast zullen er belrondes plaatsvinden en zullen bij de agrariërs thuis de specifiek op het eigen bedrijf afgestemde keukentafelgesprekken gehouden worden", aldus wethouder Frank, die tenslotte nog wel benadrukt dat de gemeente eerst een duidelijk en compleet beeld wil hebben van de totale situatie in de sector, alvorens wordt besloten hoe er verder mee om te gaan.


Onderzoeken nieuwvestigingen intensieve veehouderijen Harreveld
afgerond

OOST GELRE - De onderzoeken die moesten worden uitgevoerd naar aanleiding van de mogelijke nieuwvestiging van twee intensieve veehouderijen in Harreveld zijn afgerond. Daarmee kan het college van B&W nu overgaan tot besluitvorming over deze nieuwvestigingen. Voordat het college dit besluit neemt worden de initiatiefnemers van de twee nieuwvestigingen nog uitgenodigd voor een gesprek met het college.

Op zich is de vestiging van nieuwe bedrijven voor intensieve veehouderij al enige tijd niet meer mogelijk in Oost Gelre. Maar deze twee bedrijven in Harreveld zijn al in 2011 met de procedure begonnen. Daardoor kunnen ze gebruik maken van het overgangsrecht. Op 7 maart 2017 was de nieuwvestiging al onderwerp van discussie in de raad. Een motie van OOG om de bedrijven niet toe te staan werd toen verworpen door een meerderheid van de raad. Uitkomst van het overleg was dat het college de procedure voortzet, maar wel goed in beeld brengt wat de mogelijkheden en consequenties van besluitvorming voor of tegen deze vestigingen zijn.

Het ene bedrijf is al verder in de procedure dan het andere. Maar voor beide gold dat er nog twee onderzoeken gedaan moesten worden: een verkeersonderzoek en een onderzoek van de GGD naar de gezondheidsaspecten. Nu de onderzoeken afgerond zijn en de resultaten bekend zijn kan het college een besluit nemen. Vóórdat het college dit besluit neemt worden de initiatiefnemers nog uitgenodigd voor een gesprek met het college van B&W.
Alle stukken die betrekking hebben op de vestiging van de twee bedrijven staan op www.oostgelre.nl onder het kopje Actueel – Nieuws.