Afbeelding

Een (on)sportieve raadsvergadering

Opinie

Velen keken al lang uit naar de raadsvergadering van 18 april. Er stonden niet veel onderwerpen op de agenda, maar in ieder geval wel één hele belangrijke: de binnensporthal bij het Marianum in Groenlo. Maar voordat dit onderwerp aan de beurt was, moesten nog een aantal andere punten besproken worden.

Vragenuur: dak- en thuislozen uit Den Haag naar de Achterhoek 
Zo hadden we als VVD een vraag ingediend betreffende de ontwikkelingen uit Den Haag en het feit dat deze stad dak- en thuislozen plaatst in gemeentes elders in het land, onder andere in de Achterhoek. Dit is al meermaals in de gemeente Aalten gebeurd en we waren toch wel benieuwd in hoeverre dit ook in Oost Gelre aan de hand is. Er is al een chronisch te kort aan woningen om bijvoorbeeld onze jongeren te kunnen huisvesten en dan kan het toch niet zo zijn dat mensen van heinde en verre deze plekken kunnen bemachtigen door hulp vanuit de Randstad. De wethouder gaf aan dat dit nog niet in onze gemeente is gebeurd en de kans in Oost Gelre kleiner is, omdat het merendeel van de woningcorporaties geen lotingsysteem hanteert. Het is belangrijk hier attent op te blijven en in gesprek te gaan met de woningcorporaties. De wethouder heeft aangegeven dit, in samenwerking met de buurtgemeenten, te zullen doen. Dan zorgen we gezamenlijk dat wanneer er woningen vrij komen dat deze zoveel mogelijk bewoond kunnen worden door mensen die reeds een economische of sociale binding hebben met onze gemeente.

Kredietaanvraag binnensporthal Marianum Groenlo
Na het afhameren van de hamerstukken was het tijd voor de hoofdschotel. Met maar liefst 5 insprekers, die verschillende belangen behartigden, de vele ‘supporters’ op de publieke tribune en de diverse inzichten en perspectieven binnen de gemeenteraad was dit met recht een debatstuk te noemen. Dat er een sporthal moet komen bij het Marianum, daar was iedereen het over eens. Maar of deze sporthal bijna 11 miljoen euro moet kosten; daar waren de meningen duidelijk over verdeeld. Gezien het feit dat de binnensportverenigingen hun intentieverklaring hebben ingetrokken, graag bij Den Elshof willen blijven en de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan een plan om Den Elshof te gaan exploiteren in de toekomst en hier bovendien ook een gemeentelijke bijdrage nodig zal zijn, is het niet meer te verantwoorden om een dergelijk bedrag neer te leggen alleen maar voor de bouw van de hal bij het Marianum. Naast deze eenmalige investering van 11 miljoen zal ook jaarlijks bijdrage voor de exploitatie van enkele tonnen nodig zijn. Al met al acht de VVD het niet uitlegbaar om in te stemmen met de financiering van de plannen die nu voor liggen. Er is reeds een krediet beschikbaar gesteld en het is nu zaak om de plannen bij te stellen en kijken naar wat er mogelijk is. Naast de VVD hebben een aantal andere partijen ook tegengestemd en werd de kredietaanvraag afgewezen. Desondanks kunnen we niet blij zijn met het resultaat. Een nieuwe sportvoorziening bij het Marianum is echt hard nodig, dus welke keuze er ook werd gemaakt: helaas wordt er altijd een groep gebruikers benadeeld. Daarom is het nu zaak zo snel mogelijk door te pakken, een nieuw integraal plan te maken voor alle sportvoorzieningen in Groenlo en te zorgen dat dit zo spoedig mogelijk gerealiseerd gaat worden. Concreet zouden wij als VVD willen zien dat er op korte termijn gestart wordt met een nieuwe aanbesteding voor de sporthal bij het Marianum. Om de voortgang erin te houden zouden wij voor de zomer een globaal plan voorgelegd willen krijgen waarbij de sporthal bij het Marianum, de aanpak voor Den Elshof en één sporthal bij een IKC met een budget wordt gepresenteerd. Dan kan de raad daarover beslissen, vervolgens de schop in de grond en heel sportief Groenlo kan weer gebruik maken van veilige en mooie sportvoorzieningen.

Dualisme in de Nederlandse politiek
Als VVD kregen we tijdens de raadsvergadering ook een aantal opmerkingen naar ons hoofd geslingerd dat we ons college, en in dit specifieke geval onze VVD-wethouder Porskamp, niet zouden steunen. Dit is allerminst het geval. Wij zijn ontzettend trots op het vele goede werk dat wordt gedaan. Dat betekent niet dat we niet kritisch kunnen zijn op bepaalde zaken. Als gemeenteraad hebben we, onder andere, de taak het college te controleren en waar nodig zullen we ook kritisch zijn op onze eigen wethouders. Gelukkig hebben we een dualistisch stelsel in Nederland en ondanks dat dit ons inziens in de Tweede Kamer veel te weinig gebeurt, kunnen we op lokaal niveau zeker wel het goede voorbeeld geven.


Namens de VVD fractie,
Kees Porskamp - fractievoorzitter
Fiona Algera
Frank Beurskens
Frank Boschker
Sharon Bürer

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant