Vlnr: Henk Bastiaansen, Carel ten Have, Dyon Temming en Ans ten Have. Foto: Annekée Cuppers

Vlnr: Henk Bastiaansen, Carel ten Have, Dyon Temming en Ans ten Have. Foto: Annekée Cuppers

Bomenwacht vraagt politiek én kiezer om aandacht voor verdwijnend openbaar groen in Oost Gelre

Politiek

‘Ondanks alle goeie initiatieven holt ons landschappelijk erfgoed achteruit’ 

Door Annekée Cuppers

OOST GELRE - Bomen en openbaar groen spelen een grote rol in ons welbevinden en in het klimaatadaptief inrichten van de kernen in Oost Gelre. De laatste 50 jaar is er echter veel groen uit de gemeente verdwenen. Daarom heeft de Bomenwacht alle politieke partijen aangeschreven met het verzoek om in hun partijprogramma serieus aandacht te besteden aan behoud, beheer en verbetering van de natuur in het Achterhoekse landschap. Bomenwacht-leden Henk Bastiaansen, Carel ten Have, Dyon Temming en Ans ten Have leggen in dit artikel uit waar de pijnpunten liggen en wat zij hopen te bereiken.

Waarom is het belangrijk dat juist de politiek actief aan de slag gaat met het vergroenen van de openbare ruimte? Henk Bastiaansen vertelt: “Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen wordt er eigenlijk altijd voorrang gegeven aan economische ontwikkelingen. Wij zouden graag zien dat er in de plannen meer rekening wordt gehouden met groeninclusief bouwen zodat economie en ecologie beter met elkaar in balans komen. Een groen Oost Gelre is niet alleen fijn voor de toeristen die hier komen om van het coulisselandschap te genieten, maar vooral ook voor onszelf. Verschillende studies laten zien dat leven in een groene omgeving de gezondheid ten goede komt, zowel geestelijk als lichamelijk.”

Ans ten Have ziet ook een belangrijke rol voor bomen en groen in het klimaatadaptief maken van de woonkernen. “Dat het klimaat verandert is een gegeven, dat doet het al miljoenen jaren. De problemen die dat oplevert, zoals wateroverlast en hittestress hebben we zelf veroorzaakt door verstedelijking en erosie. Daar kunnen we wèl wat aan doen. Waar bomen en groen staan, is de grond poreus en kan veel water opnemen en vasthouden. Ook werken bomen als een natuurlijke air condition. Ze zorgen voor verkoeling door schaduwwerking en verdamping.”

Zuinig zijn op wat je hebt
Dat er de laatste 50 jaar veel groen is verdwenen uit Oost Gelre, doet ook de ambtenaren van Ruimtelijke Ordening en Groen verdriet, aldus Carel ten Have. “Ondanks alle goedbedoelde initiatieven holt de kwaliteit van ons mooie coulisselandschap achteruit. We moeten echt heel zuinig zijn op wat er nog over is. Daarnaast is er een gebrek aan kennis over hoe met bomen om te gaan. Men trekt bijvoorbeeld een kabel in de grond om een prachtige monumentale beuk uit te lichten maar door de graafwerkzaamheden raken de wortels beschadigd waardoor de boom bij een stevige storm te weinig houvast meer heeft. Of een groene straat waar de bomen verdrogen omdat de bronbemaling bij wegwerkzaamheden het grondwater wegtrekt. Ook zouden we graag zien dat er meer wordt ingezet op toezicht en handhaving. Op papier is het voor bomen goed geregeld maar in de praktijk gaat het in de uitvoering nog wel eens mis. Daar kun je achteraf wel een boete voor geven en een herplantplicht opleggen, maar die volwassen boom of historische houtwal is wel weg.”

‘De natuur gaat niet
ineens dood maar
sterft door duizend
sneden’


Plek voor bomen in de wijk
In bestemmingsplannen worden bomen aangeduid met een stipje. De Bomenwacht pleit ervoor om in plaats van een stipje zogenaamde duurzame groeilocaties aan te wijzen waar bomen zowel boven als onder de grond de ruimte krijgen om ongehinderd te groeien. “De grote bomen die nu in de bebouwde kom staan, zijn zo’n 70 jaar geleden in het buitengebied geplant. Bomen die nu binnen de bebouwde kom worden aangeplant, zullen deze omvang nooit bereiken. Die staan als het ware in een bloempot waardoor ze allerlei stoornissen ontwikkelen. Ze worden regelmatig gekortwiekt om te voorkomen dat ze overlast veroorzaken. In plaats van om de zoveel meter een boom te planten, kun je er ook voor kiezen enkele plekken aan te wijzen waar een boom de ruimte krijgt om goed uit te groeien en zo die uitstraling te krijgen die we allemaal zo waarderen.”

Sinds enige tijd mag in in bijna heel Oost Gelre binnen bebouwde kom nog maar 30 gereden worden. Een gunstige ontwikkeling voor het groen in de straten, aldus Dyon. “Door de lagere snelheid ontstaat ander weggedrag en kunnen wegen op termijn smaller gemaakt worden waardoor er meer ruimte ontstaat voor het groen. Als Bomenwacht zijn we heel gelukkig met deze trend die nu is ingezet en we hopen dat de politiek na de verkiezingen hier ook op doorgaat.”

Goed op weg met rapport biodiversiteit
Onlangs verscheen het rapport ‘Landschappen vol leven’ over biodiversiteit in de Achterhoek. In dit rapport staan veel handreikingen en adviezen voor gemeenten om de biodiversiteit te verhogen. Dyon: “In eerste instantie gaat het om het weer op peil krijgen van de basissoorten, zoals mussen en dergelijke, wat wel aangeeft hoe hoog de nood is. Het rapport heeft geen juridische status maar we zouden graag zien dat men hier serieus mee aan de slag gaat.” Ans is blij te zien dat de gemeente hier al goed mee bezig is. “In het buitengebied wordt jonge aanplant nu voorzien van struweel waardoor deze boompjes meer kans hebben om goed aan te slaan. Dat struikgewas zorgt tevens voor meer biodiversiteit en dus een gezondere biotoop waardoor bijvoorbeeld de overlastgevende eikenprocessierups wordt teruggedrongen.” “En vergeet niet de parken als Beekdal, Flierbeek en het Wentholtpark”, valt Henk bij. “Het is best wel uniek dat je zulke parken in een dorp hebt. Daar mogen we heel trots en zuinig op zijn.”

Natuurinclusief boeren en megastallen
Boeren en natuur, daar is de laatste jaren het nodige om te doen. Hoe kijkt de Bomenwacht hier tegenaan? “Wij denken dat je in moet zetten op natuurinclusief boeren en hoewel de meeste boeren welwillend zijn, heb je daar wel de politiek voor nodig. Er zou een goede regeling moeten komen die de boer de waarde van de grond vergoedt die hij teruggeeft aan de natuur, bijvoorbeeld in de vorm van houtwallen. Dat kost niet alleen geld, daar krijgen we met zijn allen veel voor terug. Die houtwallen zijn niet alleen beeldbepalend voor het landschap maar zorgen ook voor schaduwwerking en breken de wind waardoor het veel prettiger fietsen is. Dat geldt overigens ook voor het vergroenen van industrieterreinen. Op termijn zal daardoor het woonwerkverkeer veranderen.”

‘De grote bomen die
nu in de bebouwde
kom staan, zijn zo’n
70 jaar geleden in het
buitengebied geplant’


De Bomenwacht pleit tevens voor het verbeteren van de landschappelijke inpassing van grote schuren en bedrijventerreinen. “Van oudsher zijn omgevingsvergunningen gebaseerd op een bouwperceel waarop meerdere schuren en hokjes staan. Dat we anno 2022 megastallen zouden bouwen ter grootte van het complete perceel, dat hadden ze toentertijd nooit kunnen bedenken. Daar waar vroeger tussen al die losse bouwsels bomen, heggetjes en struiken stonden, zie je nu in het buitengebied hele stukken waar die grote stallen en schuren als vliegtuighangars op een biljartlaken staan. De agrarische wereld staat onder enorme druk, van hen kun je niet verwachten dat landschappelijk groen een hoge prioriteit heeft. Daarom vragen wij de politiek om al op voorhand op deze omgevingsvergunningen in te grijpen en zo de bouwer te verplichten om met behulp van groen de schuur landschappelijk in te passen. Niet alleen om bij te dragen aan het welzijn van dieren en planten, maar ook aan dat van omwonenden en de boer zelf.”

Oproep aan de kiezer
Een groot artikel in deze krant om de politiek en de kiezer bewust te maken van het belang van bomen en openbaar groen in Oost Gelre. Is dat in deze onzekere tijd nu echt zo belangrijk?
Dyon: “Mensen zeggen wel eens: Ach, wat maken die paar bomen nu uit? Er staan er nog zat. Maar nu is het die monumentale boom, dan weer een mooie houtsingel, een strook met heesters langs het trottoir dat voor het gemak vervangen wordt door een stukje gras, het speelbosje dat per ongeluk gekapt wordt. Sluipenderwijs ruilen we zo het groen in voor een stenen omgeving. De natuur gaat niet ineens dood maar sterft door duizend sneden. Wat we nu doen, heeft consequenties voor de latere generaties.”

De Bomenwacht hoopt dat de kiezer op 16 maart zijn stem uit wil brengen op partijen die uitdragen zorgvuldig om te zullen gaan met het landschap en de leefomgeving. “Eigenlijk is het heel simpel”, besluit Dyon, “Waar wil je straks op uitkijken, op een groen park of een saaie parkeerplaats? Die keuze kun je nu maken.”

Bomenwacht Oost Gelre

De Bomenwacht is een door de gemeente in het leven geroepen beleidsadviesgroep als onderdeel van het gemeentelijk bomenbeleid. De groep, opgericht in 2014, bestaat uit onafhankelijke experts op het gebied van bomen, natuur en landschap en adviseert gevraagd en ongevraagd over bomen en openbaar groen. www.bomenwacht-oostgelre.nl

Wij vroegen alle politieke partijen wat er concreet is opgenomen in het partijprogramma ter behoud en verbetering van bestaande bomen/openbaar groen/natuur en landschap. Hieronder volgen hun reacties die gezien de beschikbare ruimte kernachtig zijn samengevat. Kijk voor het volledige programma op de website van de desbetreffende partij.

PvdA

1. We stellen bij nieuwbouw in het landelijk gebied de voorwaarde dat deze landschappelijk robuust wordt ingepast en handhaven dit actief. 2. We creëren meer mogelijkheden voor waterberging en nemen maatregelen tegen droogte. 3. We zorgen voor meer groen in de gemeente door het planten van 30.000 bomen in 10 jaar tijd. 4. Wij investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte, zowel in de kernen als in het buitengebied, voldoende speeltuinen, groenvoorzieningen, parken. 5. Stimuleren en faciliteren van initiatieven waarbij buurten investeren in een groene omgeving en goed beheer van openbare ruimtes, in het kader van bijvoorbeeld biodiversiteit, ecologisch bermbeheer en behoud van ons cultuurlandschap.

oostgelre.pvda.nl

NLog

Bomenwacht

Bomen zijn niet van mensen,
Bomen hebben geen baas
Bomen zijn natuur en hebben geen relaas.

Bomen groeien, bomen worden mooi
Bomen worden ziek en komen zonder tooi.
Bomen zaaien, bomen worden groot
Bomen staan voor eeuwig

Voorbij onze dood.

In navolging van OLW zullen wij in deze tijd dat Europa in brand staat geen campagne voeren omtrent dit soort zaken.

nieuweliberalen.com

GroenLinks Oost Gelre

Visie: Voldoende, gevarieerde natuur en groen zijn onmisbaar voor ons welzijn en ons voortbestaan. We planten 10.000 bomen. We wijzen plekken aan voor ‘Tiny Forests’ om de biodiversiteit extra te versterken. Als de gemeente Oost Gelre een boom kapt, planten we er tenminste twee terug. Om bomen te kappen met een bredere omtrek dan 10 cm is een vergunning nodig. Bomen zijn belangrijk voor vergroening en biodiversiteit. Grootte en leeftijd van bomen zijn daarbij van belang. Oudere, grote bomen leveren meer zuurstof, meer schaduw en meer ruimte voor vogels, insecten en andere dieren. We werken toe naar een gemeente waar iedere inwoner in de nabijheid groen tot zijn/haar beschikking heeft.

oostgelre.groenlinks.nl 

OOG

Bomen zijn de longen van het leven op aarde. Zonder kunnen we niet. Veel te gemakkelijk worden bomen gekapt, houtwallen geruimd, mestvaalten onder bomen aangelegd. Stop daarmee. Het coulisselandschap moet hersteld worden. Zorg voor nieuwe houtwallen. Plant bomen daar waar ze verloren zijn gegaan door grootschalige landbouw. Versterk de schaarse natuur die we nog hebben. OOG wil dat doen door: • Verbod op de kap van monumentale bomen, ook als woningbouw, wegenaanleg of schaalvergroting van boerenbedrijven daarom vragen. • Ieder initiatief in het buitengebied moet een serieus plan hebben gericht op natuurversterking en biodiversiteit. Een paar bomen planten is volstrekt onvoldoende.

oog-oostgelre.nl

CDA

Het CDA staat voor goed rentmeesterschap. We willen dat de mensen die na ons leven ook goed en gezond op de aarde kunnen leven. Daarom hebben wij in onze CDA-visie op het buitengebied opgenomen dat agrariërs een vergoeding moeten krijgen voor het behoud en onderhoud en het verder versterken van de landschapselementen. Dit zodat we een aantrekkelijk landschap houden waarbij het onderhoud niet alleen een last is voor de agrariërs. Het landschap is van ons allemaal, daar moeten we ook allemaal aan bijdragen. Ten aanzien van het groen in de kernen willen we het huidige beleid doorzetten en uitbouwen. Project ‘Het greune veld’ en woningbouwplan ‘t Flierbos zijn daar prima voorbeelden van.

cda.nl/gelderland/oost-gelre

OLW

OLW wil forse herzieningen van het kapbeleid: bomen zijn onder CDA en VVD de afgelopen decennia vogelvrij verklaard. Voorbeelden: massale kap van bomen/houtwallen op de Laarberg en Oldenhuis-Groenlo, waarna de CDA-wethouder vervolgens ook nog weigerde om boetes uit te delen aan de overtredende projectontwikkelaar....
Als het gaat om groen in ons buitengebied: het CDA/VVD-college laat zich gijzelen door de lokale LTO. Er dient nu snel gehandhaafd te worden op o.a. bermen die zijn ingepikt door agrariërs. En LTO dient zich als een partner op te stellen in biodiversiteit- en landschapsplannen. Maar tot op heden stribbelt LTO alleen maar tegen, en onze VVD-wethouder kijk er na en doet weinig.

olw-oostgelre.nl

VVD

Natuur is belangrijk en verdient bescherming. We realiseren ons dat ruimte schaars is en zijn voor een haalbaar en realistisch natuurbeleid. Met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en natuur. Wij willen wijken die schoon, groen en veilig zijn. Wij willen meer groene plekken met bomen en planten in onze gemeente, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is snel opgefleurd met vergroening. Tevens wordt de omgeving daarmee klimaatbestendiger en koeler. Wij blijven ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur, voor een realistisch natuurbeleid en versterking van de biodiversiteit. Dat is ook in het belang van onze economie.

oostgelre.vvd.nl

Democraten Oost Gelre

Democraten Oost Gelre is net als onze voorganger D66 een groene partij. Wij willen zoveel mogelijk het oorspronkelijke landschap handhaven, dit is immers wat onze gemeente aantrekkelijk maakt. Mocht er door omstandigheden toch kap zijn dan moet deze door herbeplanting worden hersteld. We zetten in op meer groen op plaatsen waar huizen of andere gebouwen definitief verdwijnen. Hier creëren we parken of speelplaatsen. Bij het tijdelijk braak liggen van terreinen moet een tijdelijke groenvoorziening mogelijk worden gemaakt. Bewoners van wijken moeten voor de inrichting van hun leefomgeving mee worden genomen in de planvorming. Vanaf het begin moeten zij betrokken worden voor de invulling van het groen.

democratenoostgelre.nl

Markante eik nabij de spoorwegovergang in Lievelde. Foto: Bomenwacht Oost Gelre
Per abuis werd op Het Blik in Groenlo een speelbosje gekapt. Foto: archief Achterhoek Nieuws
Deelnemers aan een bomenwandeling luisteren geboeid naar Carel ten Have. Locatie Het Hof in Lichtenvoorde. Foto: Dyon Temming/archief Achterhoek Nieuws

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna