Afbeelding

PvdA: Zonnepark Zieuwent verdient nieuwe kans

Politiek

Vlak voor het zomerreces vergaderde de gemeenteraad over de plannen voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van een zonnepark nabij Zieuwent. De woningbouw kreeg groen licht, maar tot verbazing van velen gold dat niet voor het zonnepark. Een gelegenheidscoalitie van VVD, OOG en NLOG was kennelijk plotseling vergeten dat de raad aan 50 hectare zonneparken medewerking wil verlenen als belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Vergeten dat er een jaar geleden door de raad zelf is ingestemd met het ontwikkelkader voor de betreffende woningen en het zonnepark. Vergeten dat de initiatiefnemer zich keurig aan de afspraken uit het ontwikkelkader en de tenderprocedure heeft gehouden. En vergeten wat een half jaar geleden hun eigen verkiezingsbeloften ook alweer waren.

Onbehoorlijk bestuur
Het raadsbesluit om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark in Zieuwent deugde werkelijk van geen kant. Een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur, waarbij de beginselen van behoorlijk bestuur aan alle kanten werden geschonden. In strijd met geldend gemeentelijk beleid voor zonneparken, in strijd met de juridische tenderprocedure waar de initiatiefnemer geheel in lijn mee heeft gehandeld, in strijd met het vertrouwensbeginsel, het motiveringsbeginsel, en ja zelfs met het verbod van detournement de pouvoir, dat zegt dat je een bevoegdheid niet voor een ander doel mag inzetten dan waarvoor de wetgever hem heeft bedoeld. Want het gebruikte argument, dat er bij de betrokken fracties nog twijfels zijn of het zonnepark misschien negatieve gevolgen heeft voor de aansluiting van nieuwe particuliere zonne-daken op het elektriciteitsnet, heeft hiermee geen relatie, was al weerlegd, en is bovendien geen ruimtelijk relevant argument.

Schadeclaim
In politiek opzicht was dit debacle een forse breuk in de coalitie die zojuist een doorstart had gemaakt. Het CDA stemde immers wel voor het voorstel en was ‘not-amused’. Een inbreuk ook op zowel het collegeprogramma als het raadspamflet. En het was evident dat een schadeclaim van de initiatiefnemer in het verschiet zou liggen, die zeker kans van slagen zou hebben gezien de voorgeschiedenis. Het was dan ook de eerste keer dat ik mij als raadslid afvroeg of we de burgemeester zouden moeten vragen dit besluit via de Commissaris van de Koning voor vernietiging door de Kroon zouden moeten voordragen.

Heroverweging
Goed dat er kennelijk mensen in het gemeentehuis tot het inzicht zijn gekomen, dat de gehanteerde argumenten niets met het raadsbesluit te maken hadden, niet houdbaar en niet rechtmatig waren en het besluit naar verwachting ook geen standhoudt bij de Raad van State. De gemeenteraad is daarom gevraagd zijn besluit te heroverwegen en alsnog een verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark af te geven. De PvdA steunde en steunt het plan. Mondiale en landelijke ontwikkelingen maken de urgentie van de energietransitie steeds groter. Goede particuliere initiatieven vanuit de lokale samenleving, die dit algemeen belang dienen, verdienen daarom brede steun. In dit geval geldt: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.” 


Richard Klein Tank
Fractievoorzitter PvdA-fractie Oost Gelre

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna