Afbeelding

Garagebedrijf maakt plaats voor woning in Mariënvelde

Wonen

MARIËNVELDE - Mariënvelde krijgt er een woning bij. Op het perceel aan De Witte Rieteweg 3 in het dorp stopt het daar gevestigde autobedrijf met haar werkzaamheden. De aanwezige bedrijfsgebouwen worden gesloopt en er komt een vrijstaande woning voor terug.

Na sloop van het bedrijfsgebouw ontstaat er voldoende ruimte op het achterterrein om hier een vrijstaande woning met een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw te realiseren. Er blijft voldoende achtertuin over voor de al aanwezige woningen De Witte Rieteweg 3 en 5 en ook de nieuwe woning zal een redelijke achtertuin krijgen. De nieuwe woning komt te liggen naast de al bestaande woningen Tellashof 13 en 15 en kan in de rooilijn van deze woningen worden gebouwd. Ook kan de nieuwe woning ontsloten worden via de openbare weg Tellashof. Wel is voor de bereikbaarheid van het nieuwe woonperceel een klein stuk particuliere grond nodig van het perceel De Witte Rieteweg 7. De eigenaar van dit perceel heeft al aangegeven hiermee akkoord te gaan. Wel dienen hierover nog nadere afspraken te worden gemaakt over aanleg en onderhoud van dit stukje weg. Ook dient de verzoeker een rioolaansluitingsvergunning aan te vragen voor aansluiting op het gemeenteriool.

Speerpunt
De initiatiefnemer heeft de omwonenden inmiddels ingelicht over de plannen en de buurt is in het algemeen akkoord. Wel is er nog de vraag hoe de opzet van de woning gaat worden, maar daar is tot nu toe nog niets over bekend. Voor zowel de gemeenteraad als het college is het realiseren van woningbouw in de kleine kernen een belangrijk speerpunt. Om goede keuzes te maken over welke gebieden/plekken het meest wenselijk zijn, is de zogeheten leefbaarheidsthermometer opgesteld. Deze heeft als uitgangspunt: bouwen op plekken waar het de leefbaarheid van de kernen het meest ten goede komt. Het uitgangspunt hierbij is van binnen naar buiten; dus van bestaand stedelijk gebied naar buitengebied, inbreiding voor uitbreiding. Op basis daarvan is in de visie een strategie per kern bepaald. De locatie De Witte Rieteweg 3 te Mariënvelde is niet als zodanig aangemerkt als een ontwikkellocatie. “Toch sluit deze ontwikkeling prima aan bij de Visie nu er op een bestaande locatie, na functieverandering, een nieuwe woning wordt gerealiseerd. Er is sprake van een inbreidingslocatie in de bestaande kern Mariënvelde wat de voorkeur heeft boven uitbreiding van de bebouwde kom. Een passende nieuwe functie na sloop van bedrijfsgebouwen binnen de kern van Mariënvelde”, zegt wethouder Jos Hoenderboom.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant